7 Mart 2011 Pazartesi

yazz 24 4 doğum kontrol hapı

YAZZ 24+4 Tablet
By
saglikdanisma
– 05/03/2010Posted in: Medikal İlaçlar
Etkin maddeler

Herbiri 3 mg drospirenon ve 0.02 mg etinilestradiol içeren 24 film kaplı tablet (yuvarlak, bikonvex, bir yüzünde düzgün altıgen kabartma içine “DS” baskılı açık pembe renkli tabletler) ve bunları takip eden 4 plasebo tablet.

Yardımcı maddeler: Etkin madde içeren tabletler 48.180 mg laktoz monohidrat içermektedir.
Plasebo tabletler (yuvarlak ve beyaz renkli tabletlerdir) ise 52.1455 mg laktoz monohidrat içermektedir.

Endikasyonlar

* Gebeliği önleyici etkisinin yanısıra antimineralokortikoid ve antiandrogenik etkileri sayesinde, hormona bağlı su tutulması ve buna bağlı belirtiler gösteren kadınlarda,
* Oral kontrasepsiyon isteyen hastalarda akne vulgaris tedavisi,
* Premenstruel disforik bozukluk (PMDD; Premenstrual Dysphoric Disorder) semptomlarının tedavisinde endikedir.

Uygulama sıklığı ve süresi :

Kombine oral kontraseptiflerin doğru sekilde alındıklarında yılda % 1 kadar basarısızlık oranı mevcuttur. Basarısızlık oranı hap alımı unutulduğunda veya doğru alınmadığında artabilir. Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklasık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır.Tablet alımı süreklidir. Birbirini izleyen 28 gün boyunca hergün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete önceki kutudaki son tablet alımının ertesi günü baslanır. Çekilme
kanaması genellikle plasebo tablet alımına baslanmasından 2-3 gün sonra baslar ve bir sonraki pakete baslandığında devam ediyor olabilir.
Uygulama sekli :

Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:
Tabletler normal siklusun ilk günü (kanamanın ilk günü) alınmaya baslanmalıdır. Tablete 2. ile 5. günler arasında baslanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda tablet alınmaya baslanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

Diğer bir kombine hormonal (oral, vaginal ring, transdermalflaster) kontraseptiften geçis:
Kullanıcı tercihen, bir önceki oral kontraseptifin son tabletini (etkin madde içeren son tablet) aldığı günü izleyen günde YAZZ® 24+4’e baslamalıdır. En fazla tabletsiz veya plasebo tablet alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir.
Vaginal ring veya transdermal flaster kullanılıyorsa YAZZ® 24+4 alımına bunların çıkartıldığı gün veya en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün baslanmalıdır.

Yalnız progesteron içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progesteron salımlı rahim içi sistemden (RİS) geçis:
Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise birsonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçis yapılabilir. Ancak tüm bu kosullarda tablet alımının ilk 7 günü ek bir bariyer yönteminin kullanılması önerilir.

İlk trimestr düsüğünden sonra:
Hemen baslanabilir. Bu durumda ek kontraseptif yöntemlere gerek duyulmaz.

Doğumdan ya da ikinci trimestr düsüğünden sonra:
(Emziren kadınlar için bkz. Gebelik ve Laktasyon)
Bu durumda kadınlar, tablet almaya doğumu veya düsüğü takip eden 21.-28. günleri arasında baslaması konusunda uyarılmalıdır. Eğer daha geç baslanacaksa kullanımın ilk yedi gününde ek bir bariyer yöntemi önerilir. Ancak daha önce bir cinsel birlesme olduysa, oral kontraseptife baslamadan önce gebelik ekarte edilmeli ya da kadın bir sonraki kanama dönemini beklemelidir.

Tablet alımı unutulduğunda:
Plasebo alımı unutulduğunda ek tedbire gerek yoktur, ancak plasebo alımının istem dısı uzamaması için unutulan tablet atılmalıdır. Asağıdaki öneriler sadece etkin madde içeren tabletlerin alınması unutulduğunda uygulanmalıdır:

* Eğer kullanıcı tabletini almakta 12 saatten daha az geç kalmıssa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalı ve bir sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. Eğer 12 saatten daha fazla gecikme olmussa kontraseptifkoruyuculuk azalmıs olabilir. Bu durumda 2 basit kural uygulanır:

1. Tablet alımına hiçbir zaman 4 günden fazla ara verilmez.
2. Hipotalamus-hipofiz-over aksının düzgün sekilde baskılanması için 7 gün boyunca ara vermeden tablet alınması gereklidir.

Buna bağlı olarak günlük uygulamada su öneriler verilebilir:

1. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Ayrıca ilk yedi gün için kondom gibi ek bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birlesme olmussa gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır. Ne kadar çok tablet unutulursa ve bu tabletlerin unutulduğu gün tabletsiz döneme ne kadar yakınsa gebelik riski o kadar yüksektir.
2. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Eğer ilk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmıssa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da kadın 1’den fazla tablet unutmussa 7 gün boyunca ek koruyucu önlemler alınmalıdır.
3. Hafta: Plasebo tablet döneminin yaklasıyor olması nedeniyle güvenirlikte azalma riski yüksektir. Yine de, tablet alımında ayarlamalar yapılarak kontraseptif korumada azalma önlenebilir. Eğer unutulan tabletten önceki 7 gün boyunca tabletler doğru olarak alındıysa, asağıdaki iki seçenekten birinin uygulanmasıyla ek bir kontraseptif yönteme gerek kalmaz, aksi takdirde bu seçeneklerden ilkinin seçilmesi, ayrıca 7 gün boyunca ek önlemler alınması gerekir.

1. Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan etkin madde içeren tabletlerini bitene dek normal zamanda kullanmaya devam edebilir. 4 plasebo tablet atılmalı ve bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun etkin madde içeren tabletleri bitene kadar bir çekilme kanaması beklenmez. Ancak tablet alındığı günlerde lekelenme veya kırılma kanaması görülebilir.
2. Kullanmakta olduğu kutuyu bırakması önerilebilir. 4 günlük (hapı unuttuğu günler dahil) aradan sonra yeni kutuya baslanır.

Tablet almayı unutan kullanıcıda plasebo tablet döneminde beklenen çekilme kanaması görülmezse gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır.

Gastrointestinal rahatsızlıklar durumunda öneriler
Siddetli mide-bağırsak bozuklukları olması durumunda emilim tam olmayabilir ve ek kontraseptif önlemler alınmalıdır.
Eğer aktif tablet alımını takiben 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için verilen öneriler (bkz. Tablet alımı unutulduğunda) geçerlidir. Eğer kadın normal tablet alma programını değistirmek istemezse, gereken ekstra tabletleri baska bir kutudan almalıdır.

Menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi:
Menstruasyonu ertelemek için kullanılan kutudaki plasebo tabletler alınmaz ve yeni bir YAZZ® 24+4 kutusundaki aktif tabletlerden almaya devam edilir. Bu uzatma 2. paketteki aktif tabletler bitinceye kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içinde, kırılma kanaması ya da lekelenme meydana gelebilir. Daha sonra plasebo tablet döneminden sonra,
YAZZ® 24+4 alımına normal sekilde devam edilir. Menstruasyonu haftanın baska bir gününe kaydırmak için, plasebo tablet dönemi istenildiği kadar kısaltılabilir. Aralık kısaldıkça, ikinci paket kullanılırken çekilme kanaması meydana
gelmeme ve kırılma kanaması ya da lekelenme olması riski (menstruasyonu ertelemede olduğu gibi) artar
Özel popülasyonlara iliskin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Drospirenon kullanımı, hafif ve orta derecede böbrek bozukluğu olan kadınların, serum potasyum konsantrasyonu üzerine klinik olarak anlamlı bir etki göstermemistir. Teorik olarak hiperkalemi riski, tedavi öncesi serum potasyumu üst sınırda bulunan ve ek olarak potasyum tutucu ilaçlar kullanan hastalar için söz konusu olabilir.

Karaciğer yetmezliği: Sonuç olarak drospirenonun hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh B) iyi tolere edildiği söylenebilir. Karaciğer fonksiyonlarında görülen akut ve kronik değisiklikler, kombine oral kontraseptif kullanımının fonksiyon testi değerleri normale dönene dek kesilmesini gerektirebilir.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.
Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.
Kullanılmaması Gereken Durumlar

Kombine oral kontraseptifler asağıdaki kosulların varlığında kullanılmamalıdır ve ilk kez kombine oral kontraseptif kullanımı sırasında bunlardan herhangi biri ortaya çıkacak olursa, tedavi hemen kesilmelidir.

* Venöz veya arteriyel trombotik/tromboembolik olayların (örn. derin ven trombozu, pulmoner emboli, miyokard enfarktüsü) veya serebrovasküler bir olayın varlığı ya da öyküsü,
* Tromboz prodromu varlığı veya öyküsü (örn. geçici iskemik atak, angina pektoris),
* Fokal nörolojik belirtili migren öyküsü,
* Vasküler tutulumlu diabetes mellitus,
* Venöz veya arteriyel tromboz için ciddi olan tek, ya da birden fazla risk faktörünün varlığı da bir kontrendikasyon olusturabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler),
* Ağır hipertrigliseridemi ile bağlantılı pankreatit veya pankreatite benzer öykü.
* Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe, ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı,
* Ağır veya akut böbrek yetmezliği,
* Karaciğer tümörü varlığı veya öyküsü (iyi veya kötü huylu),
* Eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veya memenin bilinen ya da süpheli malign hastalıkları,
* Tanı konulmamıs vaginal kanama,
* Bilinen gebelik veya süphesi
* Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine asırı duyarlılık hali.

Tıbbi muayene/konsültasyon :

Kombine oral kontraseptif kullanımına tekrar baslayacak ya da yeni baslayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı, kombine oral kontraseptif kullanımı süresince de periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Özellikle kontrendikasyonlar (örn. geçici iskemik atak v.b.) veya risk faktörleri (örn. ailede venöz veya arteriyel tromboz öyküsü) kombine oral
kontraseptif kullanımı süresince ilk kez ortaya çıkabileceğinden periyodik medikal değerlendirme önem tasır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği kabul edilmis kurallara dayanarak her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak, genel olarak servikal sitoloji de dahil olmak üzere kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları özellikle kapsamalıdır.

Kullanıcılar oral kontraseptiflerin HIV enfeksiyonları (AIDS) ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklara karsı koruyucu olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Azalmıs etkinlik :
Kombine oral kontraseptiflerin etkinliği tablet alımı unutulduğunda (bkz. Tablet alımı unutulduğunda), mide-bağırsak bozuklukları olması halinde (bkz. Mide-bağırsak bozuklukları durumunda), ya da es zamanlı ilaç tedavilerinde (bkz. İlaç etkilesmeleri) azalabilir.

Azalmıs siklus kontrolü :
Tüm kombine oral kontraseptiflerde, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz kanamalar (lekelenme veya kırılma kanamaları) gelisebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın arastırılması yaklasık 3 siklusluk bir adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Eğer kanama düzensizliği devam eder veya kanamalar düzenliyken ortaya çıkarsa hormonal olmayan etkenler göz önüne alınmalı ve malignite veya gebeliğin ekarte edilmesi için kürtajın da dahil
olabileceği uygun tanısal girisimlerde bulunulmalıdır.Bazı kadınlarda tablet alınmayan dönemde çekilme kanaması olusmayabilir. Eğer kombine oral kontraseptif, “Kullanım Sekli ve Dozu” bölümünde belirtilen sekilde kullanıldıysa kadının gebe olması beklenmemektedir.

Ancak kombine oral kontraseptif, ilk gerçeklesmeyen çekilme kanamasından önce kullanım kurallarına uygun kullanılmadıysa ya da çekilme kanaması iki kez gerçeklesmediyse kombine oral kontraseptif kullanımına devam etmeden önce gebelik ekarte edilmelidir.
Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi X’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol
açmaktadır.
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde kontrendikedir.
Gebelik dönemi:

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımı kontrendikedir. YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin kullanımı sırasında gebelik meydana gelmesi durumunda kullanım durdurulmalıdır. Ancak, yaygın epidemiyolojik çalısmalar ne gebeliğinden önce kombine oral kontraseptif kullanmıs olan kadınların çocuklarında doğumsal kusur riskinde herhangi bir artısı ne de erken gebeliği süresince yanlıslıkla kombine oral kontraseptif kullanıldığında olusan bir teratojenik etkiyi göstermemistir.

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımına iliskin veriler, YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelik, fötus ya da yenidoğanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında sonuçlara varılmasına izin veremeyecek kadar kısıtlıdır. Konu hakkında epidemiyolojik veri henüz mevcut değildir.

Laktasyon dönemi:
Laktasyon, anne sütünün miktarında azalmaya ve bilesiminde değisikliğe yol açabileceğinden, kombine oral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikle önerilmemelidir. Kontraseptif steroidler ve metabolitleri küçük miktarlarda anne sütüne geçebilir.

Üreme yeteneği / Fertilite:
YAZZ® 24+4, bir oral kontraseptiftir. Kullanıldığı sürece fertiliteyi engeller.
Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemistir.
İstenmeyen etkiler

Kombine oral kontraseptiflerin kullanımıyla iliskilendirilen en ciddi yan etkiler “Uyarılar/önlemler” bölümünde ele alınmıstır.

Asağıdaki diğer yan etkiler kombine oral kontraseptif kullanıcılarında bildirilmis ve iliskileri ne doğrulanmıs ne de yanlıslığı kanıtlanmıstır.

Göz
Seyrek: Kontakt lense toleranssızlık

Gastrointestinal sistem
Yaygın: Bulantı, batında ağrı
Yaygın olmayan: Kusma, diyare

İmmün sistem bozuklukları
Seyrek: Hipersensitivite

İncelemeler
Yaygın: Kiloda artıs
Seyrek: Kiloda azalma
Metabolizma ve beslenme
Yaygın olmayan: Sıvı tutulumu

Sinir sistemi
Yaygın: Bas ağrısı
Yaygın olmayan: Migren

Psikiyatrik düzensizlikler
Yaygın: Depresif duygu durumu, duygu durum değisiklikleri
Yaygın olmayan: Libido azalması
Seyrek: Libido artısı

Üreme sistemi ve meme
Yaygın: Meme ağrısı, meme hassasiyeti
Yaygın olmayan: Memede hipertrofi
Seyrek: Vaginal akıntı, memede akıntı

Cilt ve cilt altı
Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker
Seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Ailesel anjiyoödemi olan kadınlarda egzojen estrogenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler.
Doz asımı ve tedavisi

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin doz asımı ile ilgili klinik deneyim yoktur. Preklinik çalısmalarda doz asımına bağlı bildirilen ciddi yan etki yoktur. Kombine oral kontraseptiflerin kullanımı sonucu elde edilen deneyimlere göre YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin aktif tabletlerinin asırı dozda kullanımında görülebilecek belirtiler, bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vaginal kanamadır. Antidotu yoktur ve tedavisi semptomatik olmalıdır.
Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Drospirenon ve östrojen
ATC kodu: G03AA12

Kombine oral kontraseptiflerin kontraseptif etkisi ovülasyon inhibisyonu ve servikal salgıdaki değisiklikler gibi birçok faktörün etkilesmesi ile ortaya çıkar. Kombine oral kontraseptiflerin gebeliğe karsı korumanın yanısıra, bazı olumsuz yönleri olmakla beraber (bkz. Uyarılar, Yan etkiler) doğum kontrol yöntemine karar vermede yararlı olabilecek birçok olumlu özellikleride vardır. Sikluslar daha düzenli, kanamalar sıklıkla daha az ağrılı ve hafiftir. Kanamaların hafifliği, demir yetmezliği olusmasında azalmaya yol açar. Drospirenon kontrasepsiyon dışında da bazı yararlar sağlar. Antimineralokortikoid özelliği sayesinde, sıvı tutulması nedeniyle ortaya çıkan kilo artısını ve diğer belirtileri engeller. Estrogen’in yol açtığı sodyumtutulmasını önleyerek, iyi bir toleransa ve premenstrüel sendrom üzerinde olumlu etkilere yol açar.

Kısaltılmıs hormonsuz dönemi ile YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler, PMDD konusunda incelenmistir. PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder), PMS’nin (Prementrual semptom) daha ciddi biçimidir. 500’den çok kadının katıldığı plasebo kontrollü iki Faz III çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler PMDD semptomlarının hafifletilmesinde klinik üstünlük göstermistir. Drospirenon, etinilestradiol ile birlikte HDL’de artısa yol açarak lipid profilini olumlu etkiler. Antiandrogenik etkisi sayesinde deri üzerinde olumlu etkilere ve akne lezyonlarında ve deri yağlanmasında azalmaya yol açar. Ek olarak, drospirenon etinilestradiol’e bağlı seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) artısını, dolayısıyla endogen androgenlerin bağlanması ve inaktive edilmesini engellemez.

Orta derecede akne vulgarisi olan kadınların tedavisinde etkinliğinin ve güvenliliğinin incelendiği iki çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler tüm birincil etkinlik parametrelerinde (inflamatuvar lezyon, noninflamatuvar lezyon, total lezyon sayısı, ve ISGA (Investigator’s Stated Global Assessment) skalasına göre ‘temiz’ veya ‘tama yakın temiz’ olarak sonuç veren hasta oranı ve sayısında) ve ikincil etkinlik parametrelerinde akneye karsı klinik ve istatistiksel olarak anlamlı etki göstermistir.

Drospirenon’un androgenik, estrogenik, glukokortikoid ve antiglukokortikoid etkinliği yoktur.
Bu durum antimineralokortikoid ve antiandrogenik özellikleri ile, drospirenon’un biyokimyasal ve farmakolojik profilinin doğal progesterona benzemesini sağlar. Bunların dısında, endometriyum ile yumurtalık kanserlerinde azalma gösterilmistir. Ayrıca, daha yüksek dozlu kombine oral kontraseptiflerin (0.05 mg etinilestradiol) memenin fibrokistik tümörlerinde, yumurtalık kistlerinde, pelvik inflamatuvar hastalık ve ektopik gebelik sıklıklarında azalma sağladığı gösterilmistir. Düsük doz kombine oral kontraseptiflerde de bu özelliğin geçerliliği henüz tam olarak saptanmamıstır.

Raf ömrü: 48 ay.
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Aluminyum blister’de etkin madde içeren 24 adet ve etkin madde içermeyen 4 adet film kaplı tablet.
Beseri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamıs olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

yazz doğum kontrol hapı yan etkileri

YAZZ 24+4 Tablet
By
saglikdanisma
– 05/03/2010Posted in: Medikal İlaçlar
Etkin maddeler

Herbiri 3 mg drospirenon ve 0.02 mg etinilestradiol içeren 24 film kaplı tablet (yuvarlak, bikonvex, bir yüzünde düzgün altıgen kabartma içine “DS” baskılı açık pembe renkli tabletler) ve bunları takip eden 4 plasebo tablet.

Yardımcı maddeler: Etkin madde içeren tabletler 48.180 mg laktoz monohidrat içermektedir.
Plasebo tabletler (yuvarlak ve beyaz renkli tabletlerdir) ise 52.1455 mg laktoz monohidrat içermektedir.

Endikasyonlar

* Gebeliği önleyici etkisinin yanısıra antimineralokortikoid ve antiandrogenik etkileri sayesinde, hormona bağlı su tutulması ve buna bağlı belirtiler gösteren kadınlarda,
* Oral kontrasepsiyon isteyen hastalarda akne vulgaris tedavisi,
* Premenstruel disforik bozukluk (PMDD; Premenstrual Dysphoric Disorder) semptomlarının tedavisinde endikedir.

Uygulama sıklığı ve süresi :

Kombine oral kontraseptiflerin doğru sekilde alındıklarında yılda % 1 kadar basarısızlık oranı mevcuttur. Basarısızlık oranı hap alımı unutulduğunda veya doğru alınmadığında artabilir. Tabletler paketin üstünde gösterildiği yönde, hergün yaklasık aynı zamanda bir miktar su ile alınmalıdır.Tablet alımı süreklidir. Birbirini izleyen 28 gün boyunca hergün bir tablet alınır. Her bir sonraki pakete önceki kutudaki son tablet alımının ertesi günü baslanır. Çekilme
kanaması genellikle plasebo tablet alımına baslanmasından 2-3 gün sonra baslar ve bir sonraki pakete baslandığında devam ediyor olabilir.
Uygulama sekli :

Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:
Tabletler normal siklusun ilk günü (kanamanın ilk günü) alınmaya baslanmalıdır. Tablete 2. ile 5. günler arasında baslanması da kabul edilebilir, ancak bu durumda tablet alınmaya baslanmasından itibaren yedi gün boyunca ilave olarak bir bariyer kontrasepsiyon yöntemi kullanılmalıdır.

Diğer bir kombine hormonal (oral, vaginal ring, transdermalflaster) kontraseptiften geçis:
Kullanıcı tercihen, bir önceki oral kontraseptifin son tabletini (etkin madde içeren son tablet) aldığı günü izleyen günde YAZZ® 24+4’e baslamalıdır. En fazla tabletsiz veya plasebo tablet alınan dönemin son gününe kadar ara verilebilir.
Vaginal ring veya transdermal flaster kullanılıyorsa YAZZ® 24+4 alımına bunların çıkartıldığı gün veya en geç yeni uygulamanın yapılacağı gün baslanmalıdır.

Yalnız progesteron içeren bir yöntemden (minipil, enjeksiyon, implant) ya da progesteron salımlı rahim içi sistemden (RİS) geçis:
Minipilden herhangi bir günde, (implant veya RİS’in çıkarıldığı gün, enjeksiyonda ise birsonraki enjeksiyonun yapılması gereken gün) geçis yapılabilir. Ancak tüm bu kosullarda tablet alımının ilk 7 günü ek bir bariyer yönteminin kullanılması önerilir.

İlk trimestr düsüğünden sonra:
Hemen baslanabilir. Bu durumda ek kontraseptif yöntemlere gerek duyulmaz.

Doğumdan ya da ikinci trimestr düsüğünden sonra:
(Emziren kadınlar için bkz. Gebelik ve Laktasyon)
Bu durumda kadınlar, tablet almaya doğumu veya düsüğü takip eden 21.-28. günleri arasında baslaması konusunda uyarılmalıdır. Eğer daha geç baslanacaksa kullanımın ilk yedi gününde ek bir bariyer yöntemi önerilir. Ancak daha önce bir cinsel birlesme olduysa, oral kontraseptife baslamadan önce gebelik ekarte edilmeli ya da kadın bir sonraki kanama dönemini beklemelidir.

Tablet alımı unutulduğunda:
Plasebo alımı unutulduğunda ek tedbire gerek yoktur, ancak plasebo alımının istem dısı uzamaması için unutulan tablet atılmalıdır. Asağıdaki öneriler sadece etkin madde içeren tabletlerin alınması unutulduğunda uygulanmalıdır:

* Eğer kullanıcı tabletini almakta 12 saatten daha az geç kalmıssa, kontraseptif koruyuculuk azalmaz. Hatırlanır hatırlanmaz tablet alınmalı ve bir sonraki tabletler de her zamanki gibi alınmaya devam edilmelidir. Eğer 12 saatten daha fazla gecikme olmussa kontraseptifkoruyuculuk azalmıs olabilir. Bu durumda 2 basit kural uygulanır:

1. Tablet alımına hiçbir zaman 4 günden fazla ara verilmez.
2. Hipotalamus-hipofiz-over aksının düzgün sekilde baskılanması için 7 gün boyunca ara vermeden tablet alınması gereklidir.

Buna bağlı olarak günlük uygulamada su öneriler verilebilir:

1. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Ayrıca ilk yedi gün için kondom gibi ek bir bariyer yöntemi kullanılmalıdır. Bu 7 günden önce cinsel birlesme olmussa gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır. Ne kadar çok tablet unutulursa ve bu tabletlerin unutulduğu gün tabletsiz döneme ne kadar yakınsa gebelik riski o kadar yüksektir.
2. Hafta: Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan tabletlerini normal zamanında kullanmaya devam edebilir. Eğer ilk unutulan tablete kadar 7 gün boyunca tabletler hatasız alınmıssa ek yöntem kullanmaya gerek yoktur. Aksi takdirde ya da kadın 1’den fazla tablet unutmussa 7 gün boyunca ek koruyucu önlemler alınmalıdır.
3. Hafta: Plasebo tablet döneminin yaklasıyor olması nedeniyle güvenirlikte azalma riski yüksektir. Yine de, tablet alımında ayarlamalar yapılarak kontraseptif korumada azalma önlenebilir. Eğer unutulan tabletten önceki 7 gün boyunca tabletler doğru olarak alındıysa, asağıdaki iki seçenekten birinin uygulanmasıyla ek bir kontraseptif yönteme gerek kalmaz, aksi takdirde bu seçeneklerden ilkinin seçilmesi, ayrıca 7 gün boyunca ek önlemler alınması gerekir.

1. Aynı zamanda iki tablet almak anlamına gelse de, kullanıcı son unuttuğu tableti hatırlar hatırlamaz içmelidir. Kalan etkin madde içeren tabletlerini bitene dek normal zamanda kullanmaya devam edebilir. 4 plasebo tablet atılmalı ve bir sonraki kutuya hemen geçilmelidir. Kullanıcıda ikinci kutunun etkin madde içeren tabletleri bitene kadar bir çekilme kanaması beklenmez. Ancak tablet alındığı günlerde lekelenme veya kırılma kanaması görülebilir.
2. Kullanmakta olduğu kutuyu bırakması önerilebilir. 4 günlük (hapı unuttuğu günler dahil) aradan sonra yeni kutuya baslanır.

Tablet almayı unutan kullanıcıda plasebo tablet döneminde beklenen çekilme kanaması görülmezse gebelik olasılığı göz önüne alınmalıdır.

Gastrointestinal rahatsızlıklar durumunda öneriler
Siddetli mide-bağırsak bozuklukları olması durumunda emilim tam olmayabilir ve ek kontraseptif önlemler alınmalıdır.
Eğer aktif tablet alımını takiben 3-4 saat içinde kusma olursa unutulan tabletler için verilen öneriler (bkz. Tablet alımı unutulduğunda) geçerlidir. Eğer kadın normal tablet alma programını değistirmek istemezse, gereken ekstra tabletleri baska bir kutudan almalıdır.

Menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi:
Menstruasyonu ertelemek için kullanılan kutudaki plasebo tabletler alınmaz ve yeni bir YAZZ® 24+4 kutusundaki aktif tabletlerden almaya devam edilir. Bu uzatma 2. paketteki aktif tabletler bitinceye kadar istenildiği kadar sürdürülebilir. Bu süre içinde, kırılma kanaması ya da lekelenme meydana gelebilir. Daha sonra plasebo tablet döneminden sonra,
YAZZ® 24+4 alımına normal sekilde devam edilir. Menstruasyonu haftanın baska bir gününe kaydırmak için, plasebo tablet dönemi istenildiği kadar kısaltılabilir. Aralık kısaldıkça, ikinci paket kullanılırken çekilme kanaması meydana
gelmeme ve kırılma kanaması ya da lekelenme olması riski (menstruasyonu ertelemede olduğu gibi) artar
Özel popülasyonlara iliskin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Drospirenon kullanımı, hafif ve orta derecede böbrek bozukluğu olan kadınların, serum potasyum konsantrasyonu üzerine klinik olarak anlamlı bir etki göstermemistir. Teorik olarak hiperkalemi riski, tedavi öncesi serum potasyumu üst sınırda bulunan ve ek olarak potasyum tutucu ilaçlar kullanan hastalar için söz konusu olabilir.

Karaciğer yetmezliği: Sonuç olarak drospirenonun hafif ve orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda (Child-Pugh B) iyi tolere edildiği söylenebilir. Karaciğer fonksiyonlarında görülen akut ve kronik değisiklikler, kombine oral kontraseptif kullanımının fonksiyon testi değerleri normale dönene dek kesilmesini gerektirebilir.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.
Geriyatrik popülasyon: Geriyatrik popülasyonda kullanımı yoktur.
Kullanılmaması Gereken Durumlar

Kombine oral kontraseptifler asağıdaki kosulların varlığında kullanılmamalıdır ve ilk kez kombine oral kontraseptif kullanımı sırasında bunlardan herhangi biri ortaya çıkacak olursa, tedavi hemen kesilmelidir.

* Venöz veya arteriyel trombotik/tromboembolik olayların (örn. derin ven trombozu, pulmoner emboli, miyokard enfarktüsü) veya serebrovasküler bir olayın varlığı ya da öyküsü,
* Tromboz prodromu varlığı veya öyküsü (örn. geçici iskemik atak, angina pektoris),
* Fokal nörolojik belirtili migren öyküsü,
* Vasküler tutulumlu diabetes mellitus,
* Venöz veya arteriyel tromboz için ciddi olan tek, ya da birden fazla risk faktörünün varlığı da bir kontrendikasyon olusturabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler),
* Ağır hipertrigliseridemi ile bağlantılı pankreatit veya pankreatite benzer öykü.
* Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe, ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı,
* Ağır veya akut böbrek yetmezliği,
* Karaciğer tümörü varlığı veya öyküsü (iyi veya kötü huylu),
* Eğer seks steroidlerinden etkileniyorsa genital organların veya memenin bilinen ya da süpheli malign hastalıkları,
* Tanı konulmamıs vaginal kanama,
* Bilinen gebelik veya süphesi
* Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine asırı duyarlılık hali.

Tıbbi muayene/konsültasyon :

Kombine oral kontraseptif kullanımına tekrar baslayacak ya da yeni baslayacak olanların “Kontrendikasyonlar” ve “Uyarılar/önlemler” bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı, kombine oral kontraseptif kullanımı süresince de periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Özellikle kontrendikasyonlar (örn. geçici iskemik atak v.b.) veya risk faktörleri (örn. ailede venöz veya arteriyel tromboz öyküsü) kombine oral
kontraseptif kullanımı süresince ilk kez ortaya çıkabileceğinden periyodik medikal değerlendirme önem tasır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği kabul edilmis kurallara dayanarak her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak, genel olarak servikal sitoloji de dahil olmak üzere kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları özellikle kapsamalıdır.

Kullanıcılar oral kontraseptiflerin HIV enfeksiyonları (AIDS) ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklara karsı koruyucu olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Azalmıs etkinlik :
Kombine oral kontraseptiflerin etkinliği tablet alımı unutulduğunda (bkz. Tablet alımı unutulduğunda), mide-bağırsak bozuklukları olması halinde (bkz. Mide-bağırsak bozuklukları durumunda), ya da es zamanlı ilaç tedavilerinde (bkz. İlaç etkilesmeleri) azalabilir.

Azalmıs siklus kontrolü :
Tüm kombine oral kontraseptiflerde, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz kanamalar (lekelenme veya kırılma kanamaları) gelisebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın arastırılması yaklasık 3 siklusluk bir adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Eğer kanama düzensizliği devam eder veya kanamalar düzenliyken ortaya çıkarsa hormonal olmayan etkenler göz önüne alınmalı ve malignite veya gebeliğin ekarte edilmesi için kürtajın da dahil
olabileceği uygun tanısal girisimlerde bulunulmalıdır.Bazı kadınlarda tablet alınmayan dönemde çekilme kanaması olusmayabilir. Eğer kombine oral kontraseptif, “Kullanım Sekli ve Dozu” bölümünde belirtilen sekilde kullanıldıysa kadının gebe olması beklenmemektedir.

Ancak kombine oral kontraseptif, ilk gerçeklesmeyen çekilme kanamasından önce kullanım kurallarına uygun kullanılmadıysa ya da çekilme kanaması iki kez gerçeklesmediyse kombine oral kontraseptif kullanımına devam etmeden önce gebelik ekarte edilmelidir.
Gebelik ve laktasyon

Gebelik kategorisi X’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde uygulandığı takdirde ciddi doğum kusurlarına yol
açmaktadır.
YAZZ® 24+4 gebelik döneminde kontrendikedir.
Gebelik dönemi:

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımı kontrendikedir. YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin kullanımı sırasında gebelik meydana gelmesi durumunda kullanım durdurulmalıdır. Ancak, yaygın epidemiyolojik çalısmalar ne gebeliğinden önce kombine oral kontraseptif kullanmıs olan kadınların çocuklarında doğumsal kusur riskinde herhangi bir artısı ne de erken gebeliği süresince yanlıslıkla kombine oral kontraseptif kullanıldığında olusan bir teratojenik etkiyi göstermemistir.

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelikte kullanımına iliskin veriler, YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin gebelik, fötus ya da yenidoğanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında sonuçlara varılmasına izin veremeyecek kadar kısıtlıdır. Konu hakkında epidemiyolojik veri henüz mevcut değildir.

Laktasyon dönemi:
Laktasyon, anne sütünün miktarında azalmaya ve bilesiminde değisikliğe yol açabileceğinden, kombine oral kontraseptifler tarafından etkilenebilir. Bu yüzden emziren anne bebeğini sütten kesinceye kadar kombine oral kontraseptif kullanımı genellikle önerilmemelidir. Kontraseptif steroidler ve metabolitleri küçük miktarlarda anne sütüne geçebilir.

Üreme yeteneği / Fertilite:
YAZZ® 24+4, bir oral kontraseptiftir. Kullanıldığı sürece fertiliteyi engeller.
Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir etki gözlenmemistir.
İstenmeyen etkiler

Kombine oral kontraseptiflerin kullanımıyla iliskilendirilen en ciddi yan etkiler “Uyarılar/önlemler” bölümünde ele alınmıstır.

Asağıdaki diğer yan etkiler kombine oral kontraseptif kullanıcılarında bildirilmis ve iliskileri ne doğrulanmıs ne de yanlıslığı kanıtlanmıstır.

Göz
Seyrek: Kontakt lense toleranssızlık

Gastrointestinal sistem
Yaygın: Bulantı, batında ağrı
Yaygın olmayan: Kusma, diyare

İmmün sistem bozuklukları
Seyrek: Hipersensitivite

İncelemeler
Yaygın: Kiloda artıs
Seyrek: Kiloda azalma
Metabolizma ve beslenme
Yaygın olmayan: Sıvı tutulumu

Sinir sistemi
Yaygın: Bas ağrısı
Yaygın olmayan: Migren

Psikiyatrik düzensizlikler
Yaygın: Depresif duygu durumu, duygu durum değisiklikleri
Yaygın olmayan: Libido azalması
Seyrek: Libido artısı

Üreme sistemi ve meme
Yaygın: Meme ağrısı, meme hassasiyeti
Yaygın olmayan: Memede hipertrofi
Seyrek: Vaginal akıntı, memede akıntı

Cilt ve cilt altı
Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker
Seyrek: Eritema nodozum, eritema multiforme

Ailesel anjiyoödemi olan kadınlarda egzojen estrogenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya çıkmasına veya alevlenmesine yol açabilirler.
Doz asımı ve tedavisi

YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin doz asımı ile ilgili klinik deneyim yoktur. Preklinik çalısmalarda doz asımına bağlı bildirilen ciddi yan etki yoktur. Kombine oral kontraseptiflerin kullanımı sonucu elde edilen deneyimlere göre YAZZ® 24+4 film kaplı tabletlerin aktif tabletlerinin asırı dozda kullanımında görülebilecek belirtiler, bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vaginal kanamadır. Antidotu yoktur ve tedavisi semptomatik olmalıdır.
Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Drospirenon ve östrojen
ATC kodu: G03AA12

Kombine oral kontraseptiflerin kontraseptif etkisi ovülasyon inhibisyonu ve servikal salgıdaki değisiklikler gibi birçok faktörün etkilesmesi ile ortaya çıkar. Kombine oral kontraseptiflerin gebeliğe karsı korumanın yanısıra, bazı olumsuz yönleri olmakla beraber (bkz. Uyarılar, Yan etkiler) doğum kontrol yöntemine karar vermede yararlı olabilecek birçok olumlu özellikleride vardır. Sikluslar daha düzenli, kanamalar sıklıkla daha az ağrılı ve hafiftir. Kanamaların hafifliği, demir yetmezliği olusmasında azalmaya yol açar. Drospirenon kontrasepsiyon dışında da bazı yararlar sağlar. Antimineralokortikoid özelliği sayesinde, sıvı tutulması nedeniyle ortaya çıkan kilo artısını ve diğer belirtileri engeller. Estrogen’in yol açtığı sodyumtutulmasını önleyerek, iyi bir toleransa ve premenstrüel sendrom üzerinde olumlu etkilere yol açar.

Kısaltılmıs hormonsuz dönemi ile YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler, PMDD konusunda incelenmistir. PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder), PMS’nin (Prementrual semptom) daha ciddi biçimidir. 500’den çok kadının katıldığı plasebo kontrollü iki Faz III çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler PMDD semptomlarının hafifletilmesinde klinik üstünlük göstermistir. Drospirenon, etinilestradiol ile birlikte HDL’de artısa yol açarak lipid profilini olumlu etkiler. Antiandrogenik etkisi sayesinde deri üzerinde olumlu etkilere ve akne lezyonlarında ve deri yağlanmasında azalmaya yol açar. Ek olarak, drospirenon etinilestradiol’e bağlı seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) artısını, dolayısıyla endogen androgenlerin bağlanması ve inaktive edilmesini engellemez.

Orta derecede akne vulgarisi olan kadınların tedavisinde etkinliğinin ve güvenliliğinin incelendiği iki çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalısmada YAZZ® 24+4 film kaplı tabletler tüm birincil etkinlik parametrelerinde (inflamatuvar lezyon, noninflamatuvar lezyon, total lezyon sayısı, ve ISGA (Investigator’s Stated Global Assessment) skalasına göre ‘temiz’ veya ‘tama yakın temiz’ olarak sonuç veren hasta oranı ve sayısında) ve ikincil etkinlik parametrelerinde akneye karsı klinik ve istatistiksel olarak anlamlı etki göstermistir.

Drospirenon’un androgenik, estrogenik, glukokortikoid ve antiglukokortikoid etkinliği yoktur.
Bu durum antimineralokortikoid ve antiandrogenik özellikleri ile, drospirenon’un biyokimyasal ve farmakolojik profilinin doğal progesterona benzemesini sağlar. Bunların dısında, endometriyum ile yumurtalık kanserlerinde azalma gösterilmistir. Ayrıca, daha yüksek dozlu kombine oral kontraseptiflerin (0.05 mg etinilestradiol) memenin fibrokistik tümörlerinde, yumurtalık kistlerinde, pelvik inflamatuvar hastalık ve ektopik gebelik sıklıklarında azalma sağladığı gösterilmistir. Düsük doz kombine oral kontraseptiflerde de bu özelliğin geçerliliği henüz tam olarak saptanmamıstır.

Raf ömrü: 48 ay.
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajın niteliği ve içeriği

PVC/Aluminyum blister’de etkin madde içeren 24 adet ve etkin madde içermeyen 4 adet film kaplı tablet.
Beseri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamıs olan ürünler ya da atık materyaller, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

diana 35 doğum kontrol hapı

DİANA 35

# schering firması tarafından üretilen doğum kontrol hapıdır. hormonal rahatsızlıklarda ve akne tedavisinde de kullanılmaktadır. genellikle adetin görüldüğü 5-7. gün kullanılmaya başlanır. hapın arkasında 21 gün vardır ve kullanılmaya başlandığı günden itibaren işaretlenir. ayrıca bu hapın vücutta şişmeye neden olduğu ve korumada pek etkili olmadığı söylenmektedir.
#348726 (gonulcelen, 15.06.2006 20:24)
bi dakka... #348726
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# kilo aldırmasına rağmen adeti düzenleyen, kist mevcudiyetine karşı bir nevi mücadele yöntemi olarak da kullanılan velet önleme haplarından en sık tercih edilendir.
#682649 (balyancho, 01.10.2006 08:37)
bi dakka... #682649
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# adet düzensizliğiolan bayanlarda kullanımına kanamanın 1. günü başlanan hiç bir yan etkisini görmediğim aksine küçük göğüslü bayanların göğüslerini de büyüttüğü ve cildi güzelleştirdiğinden dolayı epey popüler olan küçük tatlı sarı ilaçcıklar.
#799270 (j butterfly, 01.11.2006 16:46)
bi dakka... #799270
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# bir çok doğum kontrol hapı gibi cildin yağ dengesini düzenleyen, göğüsleri muhtesem forma kavusturan, adet döngüsünü düzenleyen faydali minik haplar. kilo aldırmadığından genelde doktor recetelerine doğumu kontrol etmesi amacıyla değil, adet düzenlemesi, sivilce tedavisi amacıyla yazılır.
daha pahalı ve daha kaliteli muadili için yine aynı firmadan: (bkz: yasmin)
#799303 (marjinal fayda, 01.11.2006 16:51)
bi dakka... #799303
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# yan etkilerinden biri kişiyi aşırı duygusal hale getirmesidir. sokaktaki yavru kediye, araba camı silen sümüklü çocuğa, soğukta simit satmaya çalışan gence gözler dolar.
#6626158 (Bishara, 28.11.2009 15:47)
bi dakka... #6626158
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# beni sinir eden lanet. sivilcelerimi falan tedavi etti. düzene soktu tamam. ama bu kadar sinir bozucu olma nolursun. sürekli ağlıyorum. susamıyorum. git lan hayatımdan. git. düzen falan istemiyorum.
#7505300 (Hayatca, 11.03.2010 23:25)
bi dakka... #7505300
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# ishal ve bulantı gibi yan etkileri olabilen ilaç. hatta ilacı kullanmaya başladığınız ilk gün sosyal hayatınıza büyük bir darbe yiyerek tuvaletle oda arasında mekik dokumak zorunda kalabilirsiniz.
kimi durumlarda doktor tam 2 senelik bir tedavi programı hazırlayabilir kendisiyle. 21 gün kullan, 7 gün ara ver, 8. gün yeniden başla.

döverim ben bu bozuk hormonlarımı. yok ama küfür etmiciiim.
#9522194 (birdamlaumut, 30.09.2010 16:12 ~ 16:14)
bi dakka... #9522194
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# yan etkileri arasında kısırlık olmasından korktuğum ilaç. Ayrıca içildiği zaman salya sümük ağlatır adamı ya da kadını.
#10756645 (ozgetemma, 08.02.2011 22:15)
bi dakka... #10756645
entry adresi
yazarın web sayfası
şikayet et
yazdır
çevir
w tavsiye !?
# bi zamanlar yumurtalıklarında kist olduğunu bildiğim teyze kızım ve yakın arkadaşımın kullandıklarına şahit olduğum, tuhaf bir şekilde bana lady diana'yı hatırlatan doğum kontrol hapıdır.
#10756716 (taharetpozisyonu, 08.02.2011 22:21)
bi dakka...

myralon doğum kontrol hapı

Myralon 21 Tablet

Kadın-Doğum, Kontrasepsiyon»Oral kontraseptif
Formülü:
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
Oral kontrasepsiyon.
Kontrendikasyonları:
-Gebelik-Kardiyovasküler ya da serebrovasküler hastalıklar ya da özgeçmişte bu durumların varlığı, ciddi hipertansiyon, ağır karaciğer bouklukları ya da karaciğer fonksiyon testleri normale dönmemişse, özgeçmişte bu durumların varlığı -Kolestatik sarılık, özgeçmişte gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık, rotor sendromu ve Dubin-johnson sendromu. estrojene bağlı tümör varlığı ya da şüphesi Endometrium hiperplazisi Ebebi teşhis edilmemeiş vaginal kanama, porfiria, hiperlipoproteinemi, özellikle kardiyovasküler hastalıklara yatkınlık gösteren diğer risk faktörleri varlığında. Özgeçmişte gebelik esnasında ya da steroid kullanımında şiddetli pruritus ya da herpes gestationis.
Uyarılar/Önlemler:
-Herhangi bir tromboembolik olay belirtisinde ilacın kullanımına derhal son verilmelidir.
-Sigara içenlerde vasküler hastalıkların riski artar. Bu risk yaşa bağlı olarak daha da artar. Ayrıca bu risk, muhtemelen az da olsa estrojen ihtiva eden oral kontraseptif kullananlarda kullanmayanlara nazaran daha fazladır. 35 yaşın üzerinde olup, bu preparatı kullanmak isteyen kadınlara sigarayı bırakmaları önerilir.
- Estrojen içeren preparat kullanan hastalarda derin venlerde tromboz riski, büyük cerrahi girişimlerde ya da uzun süreli hareketsizlikte geçici olarak artabilir.
- Ağır varis mevcutiyetinde estrojen içeren preparatların yararları,muhtemel riskleri göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
- Karaciğer fonksiyon testleri normal değilse tedaviye son verilmelidir. Oral konseraptif kullanan kadınlarda, çok seyrek olarak hepatoselüler adenomların görüldüğü bildirilmiştir. Adenom, abdominal bir kitle biçiminde ve/veya akut abdominal ağrı semptom ve belirtileriyle ortaya çıkabilir. Hastada batın ağrısı ya da intraabdominal kanama belirtileri varlığında, kanayan bir hepatoselüler adenomdan şüphe edilmelidir.
- Oral kontraseptifler siklusları henüz düzene girmemiş genç kadınlarda dikkatle kullanılmalıdır. Özellile özgeçmişinde kloazma gravidarum olan kadınlarda estrojen ve/veya progestagen içeren ilaç kullanımı esnasında senelik olarak kloazma belirebilir. Kloazmaya yatkınlık gösteren kadınların, bu ilacı kullanırken güneş ışınlarından kaçınmaları gerekir.
- Estrojen içeren oral kontraseptiflerin kullanımı esnasında, seyrek olarak depresyon belirebilir. Bu olaya triptofan metabolizması bozukluğu eşlik ederse, B6 vitamini verilmesi tedavi edici olabilir.
Steroidlerin kullanımı bazı labaratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Estrojen ve/veya progestagen içeren ilaçları uzun süreli kullananlara periyodik olarak tıbbi muayeneden geçmeleri önerilir. Ağırlaşma veya tekrarlama ortaya çıkabileceğinden latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, hipertansiyon epilepsi ya da migren, enfeksiyon ve anoksi gibi belli bazı durumlarda estrojen içeren preparatlar tromboembolik olaylara yol açabildiklerinden orak hücreli hemoglobinopati. Estrojene duyarlı jinekolojik rahatsızlıklar örn.uterus fibromiyomları büyüyebilir ve endometriosis estrojen tedavisi esnasında ağırlaşabilir.
Yan etkiler/Advers etkiler:
-Memeler:hassasiyet ağrı, büyüme, salgı. Kardiyovasküler sistem: Tromboz, kan basıncında artma. Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği. Kulaklar: Otosklerozun ortaya çıkması veya kötüleşmesi. Gözler: Kontakt lens intoleransı. Gastrointestinal kanal: Bulantı, kusma, kolelitiazis, kolestatik sarılık. Genital: Düzensiz kanama, vajinal salgılarda değişiklik, uterus fibriyomlarında büyüme, endometriosis'in ağırlaşması belirli bazı vaginal enfeksiyonlar. Deri: Kloazma, eritema nodosum, döküntü. Ayrıca sıvı retansiyonu, vücut ağırlığının değişmesi, glukoz intoleransı.
İlaç etkileşimleri:
Bazı ialçlar oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltır. Bunlar rifampisin, hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin, bazı antibyotiklerve özellikle penisilinler ve penisilin türevler ile griseofulevindir. Oral kontraseptiflerin kunımı bazı labaratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Labaratuar etkileşimleri karaciğer, tiroid, adrenal ve böbrek fonksiyonlarına ait biyokimyasal, parametreler, protein, lipid-lipoprotein, fraksiyonlarının plazma düzeyi, karbonhidrat metabolizması ve koagülasyon ve fibrinoliz ilgili parametreler.
Kullanım şekli ve dozu:
Tabletler oral yoldan bir miktar su ile alınır. Adet kanamasının 1. gününden itibaren ve her gün 1 tablet alınır. Paketten haftanın uygulama günün karşılığı olan tablet alınır. 21 tabletlik paket bitince yeni kutuya, 7 günlük tabletsiz aradan sonra başlanır.

4 Mart 2011 Cuma

desolett doğum kontrol hapı

Desolett Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda hastanın devamlı izlenmesi gerekir. Bu nedenle eğer aşağıda belirtilen durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Desolett’i kullanırken devamlı olarak kontrollerinizi yaptırınız:

*
Ağırlaşma ya da tekrarlama ortaya çıkabileceğinden, gizli ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek işlev bozukluğu, hipertansiyon (yüksek tansiyon), epilepsi (sara), migren ya da özgeçmişte bu sayılan rahatsızlıkların varlığı;
*
Orak hücreli hemoglobin anormalliklerine bağlı kan hastalığı;
*
Östrojene (dişi cinsiyet hormonu) duyarlı jinekolojik hastalıklar, örneğin rahmin iç çeperini örten zar dokusunun normal yerinden başka bir yerde, çoğu kez kan içeren kistler şeklinde bulunuşu olarak tanımlanan endometriozis rahatsızlığı östrojen tedavisi sırasında ağırlaşabilir.

Damar içinde oluşan pıhtının kopup, akciğerlerle ilgili kan ya da lenf damarlarını tıkama riski taşımasıyla karakterize herhangi bir hastalık durumu belirtisinde ilacı kullanmaya son veriniz.

Sigara içenlerde damarlarla ilgili hastalıkların riski artar. Bu risk yaşa bağlı olarak daha da artar. Ayrıca bu risk, muhtemelen, az da olsa östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullananlarda kullanmayanlara nazaran daha fazladır. Bu nedenle eğer 35 yaşın üzerindeyseniz ve Desolett’i kullanmak istiyorsanız sigarayı bırakmanız önerilir. (Kimler doğum kontrol hapı kullanmamalı? Lütfen tıklayınız)

Östrojen (dişi cinsiyet hormonu) içeren ilaçları kullanan hastalarda, derin toplardamarlarda pıhtı oluşma riski büyük cerrahi girişimlerde ya da uzun süreli hareketsizlikte geçici olarak artabilir. Desolett da östrojen içeren bir ilaç olduğu için bu hususa dikkat ediniz.

Ağır varis mevcudiyetinde östrojen içeren ilaçarın (Desolett de östrojen içermektedir) faydaları, muhtemel riskleri gözönünde tutularak değerlendirilmelidir. Eğer ağır varisiniz varsa hekiminize bu durumu bildiriniz.

Eğer karaciğer fonksiyon testleriniz normal değilse tedaviye son veriniz.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, çok seyrek olarak karaciğer hücreleri ile ilgili iyi huylu tümör görüldüğü bildirilmiştir. Tümör, karında bir kitle biçiminde ve/veya kısa süre içinde gelişen ağrı belirtileriyle ortaya çıkabilir. Eğer kendinizde karın ağrısı ya da karıniçi kanama belirtileri gözlemlerseniz, karaciğer hücreleri ile ilgili kanayan bir tümör olması ihtimalini düşününüz ve acilen hekiminize başvurunuz.

Özellikle özgeçmişinde kloazma* olan kadınlarda östrojen ve/veya progestagen içeren ilaç (Desolett her ikisini de içerir) kullanımı sırasında seyrek olarak kloazma belirebilir. Eğer kloazma’ya yatkınlığınız varsa, bu ilacı kullanırken güneş ışınlarından kaçınınız.

( *Kloazma: Yüzde kahverengi yama şeklinde ortaya çıkan değişik büyüklükteki renk değişiklikleri. )

Desolett kullanımı sırasında seyrek olarak depresyon belirebilir. Bu olaya triptofan metabolizması bozukluğu eşlik ederse, hekiminize de danışarak B-6 vitamini almanız tedavi edici olabilir.

Desolett’i uzun süreli kullanmanız halinde periyodik olarak tıbbi muayeneden geçmeniz önerilir.

Doğum kontrol haplarını uzun süreli kullanmanız halinde yılda bir defa vajinal ‘’smear’’i içine alan jinekolojik bir kontrolden geçiniz.

Desolett önerildiği gibi alınırsa gebelik oluşumunu önleyici etkisi çok yüksektir. Bununla beraber aşağıdaki hallerde doğum kontrol haplarının güvenilirliği azalır:

*
Tabletlerin önerilen biçimde alınamaması, örneğin bir ya da daha fazla tablet alımının unutulması;
*
Tablet alımını izleyen 4 saat içinde ishal ve/veya kusma ile birlikte beliren mide – barsak bozukluklarının ortaya çıkması;
*
Bazı ilaçlarla birlikte kullanımı.

Çekilme kanamasının görülmediği ve yukarıdaki durumların belirlenmediği kişilerde gebelik şüphesi çok azdır, böyle bir durumda ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. (Doğum kontrol hapları gebeliğe karşı %100 koruma sağlar mı?)

Yukarıdaki durumların herhangi birinin varlığında çekilme kanaması görülmezse tablet alımına son veriniz ve doğum kontrol hapı kullanımına yeniden başlamadan önce gebe olmadığınızdan emin olunuz.

Desolett Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Desolett’i kullanmayınız:

*
Etinil estradiol – Dezojestrel’e (Etinil estradiol – Dezojestrel Desolett’in etken maddeleridir. ) alerji;
*
İlacın bileşiminde bulunan diğer maddelere alerji;
*
Kalp ve damarlarla ilgili ya da beyin damarlarıyla ilgili bozukluklar, örneğin içinde pıhtı şekillenen bir damarın enflamasyonu (tromboflebit) veya bir damarda oluşan trombüsten kopan pıhtı parçasının başka bir bölgedeki bir damarda tıkanmaya yol açması (tromboemboli) olaylarını içeren süreçler ya da özgeçmişte bu durumların varlığı;
*
Ağır hipertansiyon (ağır yüksek tansiyon);
*
Ağır karaciğer bozuklukları ya da özgeçmişte bu durumların varlığı ve karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması;
*
Özgeçmişinde gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık öyküsü varlığı;
*
Rotor Sendromu (Rotor Sendromu: Hafif sarılık, kan bilirubin seviyesinde orta derecede yükselme ve hemoliz ile karakterize; karaciğer bozukluğu olmadan gelişen ailesel kronik hastalık. );
*
Dubin Johnson Sendromu (Dubin Johnson Sendromu: Çocukluk döneminde başlayan kalıtsal ve ailesel sarılık hastalığı. );
*
Dişi cinsiyet hormonlarına (östrojene) bağlı tümör varlığı ya da şüphesi;
*
Rahim iç duvarını örten zarın aşırı gelişmesi;
*
Sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanama;
*
Porfirya (Porfirya: Vücutta aşırı porfirin birikmesine bağlı olarak kanda, idrarda ve dışkıda fazla miktarda porfirin bulunmasıyla karakterize kalıtsal metabolik hastalık. );
*
Kandaki yağların toplam miktarının artışı, özellikle kalp – damar hastalıklarına yol açabilecek diğer risk faktörleri varlığında;
*
Özgeçmişinde gebelik sırasında ya da steroid kullanımında şiddetli kaşıntı varlığı; gebelik döneminde görülen ağrılı deri iltihaplanması varlığı;
*
Gebelik döneminde olmak.

Desolett’i kullanmaya başlamadan önce alerjik reaksiyon gösterdiğiniz ilaçlar var ise bunları hekiminize eksiksiz olarak bildiriniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Desolett’i Kullanabilir Miyim?

Desolett’i gebelik döneminde kullanmayınız.

Desolett’in bileşiminde bulunan etken maddeler anne sütünün özelliklerine etki edebilir, süt miktarını azaltabilirler. Etken maddeler az da olsa anne sütüne geçebilirler. (Emziren anneler ve doğum kontrol hapları ile ilgili merak edilenler)

Araç ve Makine Kullanırken Desolett’i Kullanabilir Miyim?

İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Desolett’i Nasıl Kullanmalıyım?

İlacınızı tam manasıyla hekiminiz tarafından size öngörüldüğü şekilde kullanınız. Hekiminiz tarafından size uygun görülenden daha yüksek dozda ya da daha uzun süre ilacınızı kullanmayınız. Reçetenizde size tarif edilen yönergelere uyunuz. (Doğum kontrol hapları ve kullanım şekilleri için lütfen tıklayın)

İlacınızı bir miktar su ile birlikte, ağız yoluyla alınız.

Adet kanamasının birinci gününden itibaren ve her gün aynı saatte 21 gün süreyle kesintisiz her gün bir tablet alınız. (Paketten haftanın uygulama gününün karşılığı olan tablet alınır. ) 21 tabletlik paket bitince yeni kutuya, 7 günlük tabletsiz aradan sonra başlayınız. (Doğum kontrol hapları ve farklı saatlerde alınması durumu için lütfen tıklayınız)

Başka tabletten geçiş

Desolett’e başlamadan önce kullanmakta olduğunuz diğer tabletin o döngü için uygulamasını tamamlayınız. İlk Desolett tableti, bir önceki hapın bitimini izleyen birkaç günde ortaya çıkan çekilme kanamasının ilk günü alınız. Bundan sonra Desolett’i yukarıda anlatıldığı gibi alınız.

NOT: Daha önce 28 tabletlik bir doğum kontrol hapı uygulanıyorsa, çekilme kanaması tabletlerin tamamı bitmeden başlar. Bu kanamanın ilk günü Desolett uygulaması başlatılır ve bir önceki preparatın artan hapları artık kullanılmaz.

Kusma halinde

Tablet alımını izleyen 3 – 4 saat içinde kusma olduğu takdirde, tablet alınmasının unutulması ile ilgili önerilere aynen uyunuz. Ancak bu durumda tableti başka bir kutudan alınız ve böylece tablet alım programınızı aksatmayınız.

Desolett’in doğum ya da düşük sonrası kullanımı

Desolett’i doğumdan hemen sonra kullanmak isterseniz ve doktorunuz da başka türlü tavsiyede bulunmazsa, uygulamaya kendiliğinden oluşan ilk adet kanamasının birinci günü başlayınız. Tablet alımına daha erken başlamak isterseniz, ilaç alımının ilk 19 günü boyunca ek doğum kontrolü önlemleri almanız gerekir.

Desolett’in düşük sonrası kullanımına düşüğün hemen ardından başlayınız. Bu durumda hiçbir ek doğum kontrolü önlemine gerek duyulmaz.

Bu ilaç, bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Sizi tedavi eden hekiminize Desolett kullandığınızı söyleyiniz.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir tablet almayı unuttuysanız hatırladığınız an bir tablet yutunuz. 12 saatten daha fazla bir gecikme olmadığı takdirde Desolett’in gebe kalmayı önleyici etkisi devam eder. (Doğum kontrol hapları ve kullanım şekilleri için lütfen tıklayın) Bununla beraber tablet alımının unutulması 12 saatten fazla bir zamanı aşmışsa, ertesi gün unutulan hapı hatırladığınız an yutunuz. Ayrıca o günün hapını da normal zamanında alınız. Bu durumda gebe kalma riski artacağından hangisinin süresi daha uzunsa ya bir sonraki periyodun başlangıcına kadar, ya da sonraki 14 gün için ilave koruma önlemleri (prezervatif gibi) alınız. (Doğum kontrol hapları gebeliğe karşı %100 koruma sağlar mı?)

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız bir acil servisi arayarak destek alınız. Bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama doz aşımı belirtilerindendir.

Desolett Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

İlacınızı size önerilenden daha yüksek dozda almaktan kaçınınız.

Desolett’in Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan aşağıdaki sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil yardım desteği alınız: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden bir ya da birkaçını gördüğünüzde Desolett kullanımını derhal kesiniz ve bir sağlık kurumuna başvurunuz ya da hemen doktorunuzu arayınız:

*
İşitme kaybına neden olan süreğen (kronik) kulak iltihaplanmasının meydana gelmesi ve kötüleşmesi;
*
Kan damarlarında ya da kalp boşluklarında pıhtı oluşumu;
*
Safra kesesinde taş bulunması;
*
Sarılık;
*
Endometriosis’in* ağırlaşması. ( *Endometriosis: Rahmin iç çeperini örten zar dokusunun normal yerinden başka bir yerde, çoğu kez kan içeren kistler şeklinde bulunuşu.)

Aşağıda sıralanan daha hafif yan etkiler de görülebilir ancak bunların varlığında hekiminizle konuşup ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz:

*
Memelerde ağrı, büyüme, salgı;
*
Baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği;
*
Kan basıncında artış;
*
Kontakt lens intoleransı;
*
Düzensiz kanama, vajinal salgılarda değişiklik, bazı vajinal enfeksiyonlar;
*
Sıvı tutulumu, vücut ağırlığının değişmesi. (Doğum kontrol hapları ve kilo ile ilgili merak edilenler)

İlk uygulama ayları süresince, düzensiz lekelenme ya da ara kanamaları görülebilir. Bu durum geçicidir ve ilacın kesilmesini gerektirmez. Ancak kanama şiddetli ya da uzun süreliyse, hekiminize başvurunuz.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız. (Doğum Kontrol Hapları ve tüylenme ile ilgili merak edilenler)

Desolett ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir?

Aşağıda sıralanan ilaçlarla Desolett’in bir arada kullanılması olası ilaç etkileşimleri açısından sakıncalı olabilir ya da yeterli etkinlik sağlanamayabilir. Bu nedenle Desolett’i hekiminize danışmadan bu ilaçlarla birlikte almaktan kaçınınız. Eğer aşağıdaki ilaçların bir ya da birkaçını kullanıyorsanız Desolett’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize söyleyiniz;

*
rifampisin (Rifadin, Rifcap, Rifex);
*
karbamazepin (Karazepin, Karbalex, Karbasif, Karberol, Kazepin, Tegretol, Temporol, Teril);
*
barbitüratlar [fenitoin (Epdantoin, Hidantin); fenobarbital (Luminal, Phenobarbitalum)];
*
primidon (Mysoline);
* bazı antibiyotikler ve özellikle penisilin grubu ilaçlar [benzilpenisilin (Kristapen, Kristasil, Penicillin-G Potasyum); fenoksimetilpenisilin (Cliacil, Penoksil, Pen-Os); prokain benzilpenisilin (Devapen, İecilline, Pencain-K); benzatin penisilin (Benzapen, Depopenisilin); benzil penisilin ve prokain penisilin kombinasyonu (Deposilin, Penadur);flukloksasilin (Flix, Floksin); amoksisilin (Alfoxil, Amoksina, Amoxicil, Helipak, Largopen); ampisilin (Alfasilin, Ampisina, Makrosilin, Penbisin); ampisilin ve fenazopiridin hidroklorür kombinasyonu (Azosilin); ko-amoksilav (Amoklavin, Amoksilav BID, Augmentin, Bioment BID, Croxilex BID, Klamoks BID, Klavunat); ampisilin ve sulbaktam kombinasyonu (Alfasid, Ampisid, Combicid, Duobak, Duobaktam, Duocid, Sulcid); bakampisilin (Bakamsilin, Penbak); piperasilin (Pipraks); piperasilin ve tazobaktam kombinasyonu (Tazocin); Tikarsilin (Timentin); vb. ];
*
griseofulvin Gefulvin Forte.

Desolett ile etkileşen diğer başka ilaçlar da mevcut olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz; bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Desolett’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

Desolett’i oda sıcaklığında, nem ve ışıktan uzak bir yerde saklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

DESOLETT Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! DESOLETT Tablet ve diğer bütün ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız; DESOLETT Tablet 'i asla başkalarıyla paylaşmayınız ve DESOLETT Tablet 'i sadece size uygun görüldüğü şekilde kullanınız.

UYARI! İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.Merhaba,

Doğum kontrol hapı kullanımının ilk aylarında düzensiz kanamalar, lekelenmeler görülebilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz kanamanın, lekelenmenin değerlendirilmesi yaklaşık 3 adet döngüsünü içeren adaptasyon süresinden sonra anlamlıdır. Şu an siz de ilacın bir yan etkisi olarak bu sızıntı ve lekelenmeleri yaşadığınız için endişelemenizi gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Desolett vücutta su tutulumuna sebep olabilir. Eğer vücudunuzdaki ödem çok aşırıysa ve sizi rahatsız ediyorsa doktorunuza danışarak doğum kontrol hapınızı değiştirmesini isteyebilirsiniz.

desolet doğum kontrol hapı

Desolett Hakkında Bilmem Gereken En Önemli Bilgiler Nelerdir?

Aşağıda belirtilen durumlarda hastanın devamlı izlenmesi gerekir. Bu nedenle eğer aşağıda belirtilen durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Desolett’i kullanırken devamlı olarak kontrollerinizi yaptırınız:

*
Ağırlaşma ya da tekrarlama ortaya çıkabileceğinden, gizli ya da belirgin kalp yetersizliği, böbrek işlev bozukluğu, hipertansiyon (yüksek tansiyon), epilepsi (sara), migren ya da özgeçmişte bu sayılan rahatsızlıkların varlığı;
*
Orak hücreli hemoglobin anormalliklerine bağlı kan hastalığı;
*
Östrojene (dişi cinsiyet hormonu) duyarlı jinekolojik hastalıklar, örneğin rahmin iç çeperini örten zar dokusunun normal yerinden başka bir yerde, çoğu kez kan içeren kistler şeklinde bulunuşu olarak tanımlanan endometriozis rahatsızlığı östrojen tedavisi sırasında ağırlaşabilir.

Damar içinde oluşan pıhtının kopup, akciğerlerle ilgili kan ya da lenf damarlarını tıkama riski taşımasıyla karakterize herhangi bir hastalık durumu belirtisinde ilacı kullanmaya son veriniz.

Sigara içenlerde damarlarla ilgili hastalıkların riski artar. Bu risk yaşa bağlı olarak daha da artar. Ayrıca bu risk, muhtemelen, az da olsa östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullananlarda kullanmayanlara nazaran daha fazladır. Bu nedenle eğer 35 yaşın üzerindeyseniz ve Desolett’i kullanmak istiyorsanız sigarayı bırakmanız önerilir. (Kimler doğum kontrol hapı kullanmamalı? Lütfen tıklayınız)

Östrojen (dişi cinsiyet hormonu) içeren ilaçları kullanan hastalarda, derin toplardamarlarda pıhtı oluşma riski büyük cerrahi girişimlerde ya da uzun süreli hareketsizlikte geçici olarak artabilir. Desolett da östrojen içeren bir ilaç olduğu için bu hususa dikkat ediniz.

Ağır varis mevcudiyetinde östrojen içeren ilaçarın (Desolett de östrojen içermektedir) faydaları, muhtemel riskleri gözönünde tutularak değerlendirilmelidir. Eğer ağır varisiniz varsa hekiminize bu durumu bildiriniz.

Eğer karaciğer fonksiyon testleriniz normal değilse tedaviye son veriniz.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, çok seyrek olarak karaciğer hücreleri ile ilgili iyi huylu tümör görüldüğü bildirilmiştir. Tümör, karında bir kitle biçiminde ve/veya kısa süre içinde gelişen ağrı belirtileriyle ortaya çıkabilir. Eğer kendinizde karın ağrısı ya da karıniçi kanama belirtileri gözlemlerseniz, karaciğer hücreleri ile ilgili kanayan bir tümör olması ihtimalini düşününüz ve acilen hekiminize başvurunuz.

Özellikle özgeçmişinde kloazma* olan kadınlarda östrojen ve/veya progestagen içeren ilaç (Desolett her ikisini de içerir) kullanımı sırasında seyrek olarak kloazma belirebilir. Eğer kloazma’ya yatkınlığınız varsa, bu ilacı kullanırken güneş ışınlarından kaçınınız.

( *Kloazma: Yüzde kahverengi yama şeklinde ortaya çıkan değişik büyüklükteki renk değişiklikleri. )

Desolett kullanımı sırasında seyrek olarak depresyon belirebilir. Bu olaya triptofan metabolizması bozukluğu eşlik ederse, hekiminize de danışarak B-6 vitamini almanız tedavi edici olabilir.

Desolett’i uzun süreli kullanmanız halinde periyodik olarak tıbbi muayeneden geçmeniz önerilir.

Doğum kontrol haplarını uzun süreli kullanmanız halinde yılda bir defa vajinal ‘’smear’’i içine alan jinekolojik bir kontrolden geçiniz.

Desolett önerildiği gibi alınırsa gebelik oluşumunu önleyici etkisi çok yüksektir. Bununla beraber aşağıdaki hallerde doğum kontrol haplarının güvenilirliği azalır:

*
Tabletlerin önerilen biçimde alınamaması, örneğin bir ya da daha fazla tablet alımının unutulması;
*
Tablet alımını izleyen 4 saat içinde ishal ve/veya kusma ile birlikte beliren mide – barsak bozukluklarının ortaya çıkması;
*
Bazı ilaçlarla birlikte kullanımı.

Çekilme kanamasının görülmediği ve yukarıdaki durumların belirlenmediği kişilerde gebelik şüphesi çok azdır, böyle bir durumda ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. (Doğum kontrol hapları gebeliğe karşı %100 koruma sağlar mı?)

Yukarıdaki durumların herhangi birinin varlığında çekilme kanaması görülmezse tablet alımına son veriniz ve doğum kontrol hapı kullanımına yeniden başlamadan önce gebe olmadığınızdan emin olunuz.

Desolett Kullanmaya Başlamadan Önce Sağlık Uzmanıma Bildirmem Gerekenler Nelerdir?

Eğer aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahipseniz Desolett’i kullanmayınız:

*
Etinil estradiol – Dezojestrel’e (Etinil estradiol – Dezojestrel Desolett’in etken maddeleridir. ) alerji;
*
İlacın bileşiminde bulunan diğer maddelere alerji;
*
Kalp ve damarlarla ilgili ya da beyin damarlarıyla ilgili bozukluklar, örneğin içinde pıhtı şekillenen bir damarın enflamasyonu (tromboflebit) veya bir damarda oluşan trombüsten kopan pıhtı parçasının başka bir bölgedeki bir damarda tıkanmaya yol açması (tromboemboli) olaylarını içeren süreçler ya da özgeçmişte bu durumların varlığı;
*
Ağır hipertansiyon (ağır yüksek tansiyon);
*
Ağır karaciğer bozuklukları ya da özgeçmişte bu durumların varlığı ve karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmemiş olması;
*
Özgeçmişinde gebelik sarılığı ya da steroid kullanımına bağlı sarılık öyküsü varlığı;
*
Rotor Sendromu (Rotor Sendromu: Hafif sarılık, kan bilirubin seviyesinde orta derecede yükselme ve hemoliz ile karakterize; karaciğer bozukluğu olmadan gelişen ailesel kronik hastalık. );
*
Dubin Johnson Sendromu (Dubin Johnson Sendromu: Çocukluk döneminde başlayan kalıtsal ve ailesel sarılık hastalığı. );
*
Dişi cinsiyet hormonlarına (östrojene) bağlı tümör varlığı ya da şüphesi;
*
Rahim iç duvarını örten zarın aşırı gelişmesi;
*
Sebebi teşhis edilmemiş vajinal kanama;
*
Porfirya (Porfirya: Vücutta aşırı porfirin birikmesine bağlı olarak kanda, idrarda ve dışkıda fazla miktarda porfirin bulunmasıyla karakterize kalıtsal metabolik hastalık. );
*
Kandaki yağların toplam miktarının artışı, özellikle kalp – damar hastalıklarına yol açabilecek diğer risk faktörleri varlığında;
*
Özgeçmişinde gebelik sırasında ya da steroid kullanımında şiddetli kaşıntı varlığı; gebelik döneminde görülen ağrılı deri iltihaplanması varlığı;
*
Gebelik döneminde olmak.

Desolett’i kullanmaya başlamadan önce alerjik reaksiyon gösterdiğiniz ilaçlar var ise bunları hekiminize eksiksiz olarak bildiriniz.

Gebelik ya da Emzirme Döneminde Desolett’i Kullanabilir Miyim?

Desolett’i gebelik döneminde kullanmayınız.

Desolett’in bileşiminde bulunan etken maddeler anne sütünün özelliklerine etki edebilir, süt miktarını azaltabilirler. Etken maddeler az da olsa anne sütüne geçebilirler. (Emziren anneler ve doğum kontrol hapları ile ilgili merak edilenler)

Araç ve Makine Kullanırken Desolett’i Kullanabilir Miyim?

İlacın kendi üzerinizde nasıl bir etki oluşturacağını görmeden araç ve makine kullanmaktan kaçınınız.

Desolett’i Nasıl Kullanmalıyım?

İlacınızı tam manasıyla hekiminiz tarafından size öngörüldüğü şekilde kullanınız. Hekiminiz tarafından size uygun görülenden daha yüksek dozda ya da daha uzun süre ilacınızı kullanmayınız. Reçetenizde size tarif edilen yönergelere uyunuz. (Doğum kontrol hapları ve kullanım şekilleri için lütfen tıklayın)

İlacınızı bir miktar su ile birlikte, ağız yoluyla alınız.

Adet kanamasının birinci gününden itibaren ve her gün aynı saatte 21 gün süreyle kesintisiz her gün bir tablet alınız. (Paketten haftanın uygulama gününün karşılığı olan tablet alınır. ) 21 tabletlik paket bitince yeni kutuya, 7 günlük tabletsiz aradan sonra başlayınız. (Doğum kontrol hapları ve farklı saatlerde alınması durumu için lütfen tıklayınız)

Başka tabletten geçiş

Desolett’e başlamadan önce kullanmakta olduğunuz diğer tabletin o döngü için uygulamasını tamamlayınız. İlk Desolett tableti, bir önceki hapın bitimini izleyen birkaç günde ortaya çıkan çekilme kanamasının ilk günü alınız. Bundan sonra Desolett’i yukarıda anlatıldığı gibi alınız.

NOT: Daha önce 28 tabletlik bir doğum kontrol hapı uygulanıyorsa, çekilme kanaması tabletlerin tamamı bitmeden başlar. Bu kanamanın ilk günü Desolett uygulaması başlatılır ve bir önceki preparatın artan hapları artık kullanılmaz.

Kusma halinde

Tablet alımını izleyen 3 – 4 saat içinde kusma olduğu takdirde, tablet alınmasının unutulması ile ilgili önerilere aynen uyunuz. Ancak bu durumda tableti başka bir kutudan alınız ve böylece tablet alım programınızı aksatmayınız.

Desolett’in doğum ya da düşük sonrası kullanımı

Desolett’i doğumdan hemen sonra kullanmak isterseniz ve doktorunuz da başka türlü tavsiyede bulunmazsa, uygulamaya kendiliğinden oluşan ilk adet kanamasının birinci günü başlayınız. Tablet alımına daha erken başlamak isterseniz, ilaç alımının ilk 19 günü boyunca ek doğum kontrolü önlemleri almanız gerekir.

Desolett’in düşük sonrası kullanımına düşüğün hemen ardından başlayınız. Bu durumda hiçbir ek doğum kontrolü önlemine gerek duyulmaz.

Bu ilaç, bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Sizi tedavi eden hekiminize Desolett kullandığınızı söyleyiniz.

Bir Doz Almayı Unutursam Ne Olur?

Eğer bir tablet almayı unuttuysanız hatırladığınız an bir tablet yutunuz. 12 saatten daha fazla bir gecikme olmadığı takdirde Desolett’in gebe kalmayı önleyici etkisi devam eder. (Doğum kontrol hapları ve kullanım şekilleri için lütfen tıklayın) Bununla beraber tablet alımının unutulması 12 saatten fazla bir zamanı aşmışsa, ertesi gün unutulan hapı hatırladığınız an yutunuz. Ayrıca o günün hapını da normal zamanında alınız. Bu durumda gebe kalma riski artacağından hangisinin süresi daha uzunsa ya bir sonraki periyodun başlangıcına kadar, ya da sonraki 14 gün için ilave koruma önlemleri (prezervatif gibi) alınız. (Doğum kontrol hapları gebeliğe karşı %100 koruma sağlar mı?)

Fazla Doz Alırsam Ne Olur?

Eğer ilacınızdan almanız gerekenden çok daha fazla dozda aldığınızı düşünüyorsanız bir acil servisi arayarak destek alınız. Bulantı, kusma ve genç kızlarda hafif vajinal kanama doz aşımı belirtilerindendir.

Desolett Kullanırken Nelerden Kaçınmalıyım?

İlacınızı size önerilenden daha yüksek dozda almaktan kaçınınız.

Desolett’in Yan Etkileri

Alerjik reaksiyon belirtileri olan aşağıdaki sıkıntılardan herhangi bir ya da birkaçına sahipseniz acil yardım desteği alınız: ürtiker (kurdeşen); nefes almada zorluk; yüzde, dudaklarda, dil ya da boğazda şişkinlik.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden bir ya da birkaçını gördüğünüzde Desolett kullanımını derhal kesiniz ve bir sağlık kurumuna başvurunuz ya da hemen doktorunuzu arayınız:

*
İşitme kaybına neden olan süreğen (kronik) kulak iltihaplanmasının meydana gelmesi ve kötüleşmesi;
*
Kan damarlarında ya da kalp boşluklarında pıhtı oluşumu;
*
Safra kesesinde taş bulunması;
*
Sarılık;
*
Endometriosis’in* ağırlaşması. ( *Endometriosis: Rahmin iç çeperini örten zar dokusunun normal yerinden başka bir yerde, çoğu kez kan içeren kistler şeklinde bulunuşu.)

Aşağıda sıralanan daha hafif yan etkiler de görülebilir ancak bunların varlığında hekiminizle konuşup ilacınızı kullanmaya devam edebilirsiniz:

*
Memelerde ağrı, büyüme, salgı;
*
Baş ağrısı, migren, ruh hali değişikliği;
*
Kan basıncında artış;
*
Kontakt lens intoleransı;
*
Düzensiz kanama, vajinal salgılarda değişiklik, bazı vajinal enfeksiyonlar;
*
Sıvı tutulumu, vücut ağırlığının değişmesi. (Doğum kontrol hapları ve kilo ile ilgili merak edilenler)

İlk uygulama ayları süresince, düzensiz lekelenme ya da ara kanamaları görülebilir. Bu durum geçicidir ve ilacın kesilmesini gerektirmez. Ancak kanama şiddetli ya da uzun süreliyse, hekiminize başvurunuz.

Bu liste görülebilecek bütün yan etkilerin eksiksiz bir listesi değildir burada yer alanlar dışında başka yan etkiler de görülebilir. Alışılmadık ya da sıkıntı yaratan bir durumla karşılaştığınızda doktorunuza danışınız. (Doğum Kontrol Hapları ve tüylenme ile ilgili merak edilenler)

Desolett ile Etkileşen Diğer İlaçlar Nelerdir?

Aşağıda sıralanan ilaçlarla Desolett’in bir arada kullanılması olası ilaç etkileşimleri açısından sakıncalı olabilir ya da yeterli etkinlik sağlanamayabilir. Bu nedenle Desolett’i hekiminize danışmadan bu ilaçlarla birlikte almaktan kaçınınız. Eğer aşağıdaki ilaçların bir ya da birkaçını kullanıyorsanız Desolett’i kullanmaya başlamadan önce hekiminize söyleyiniz;

*
rifampisin (Rifadin, Rifcap, Rifex);
*
karbamazepin (Karazepin, Karbalex, Karbasif, Karberol, Kazepin, Tegretol, Temporol, Teril);
*
barbitüratlar [fenitoin (Epdantoin, Hidantin); fenobarbital (Luminal, Phenobarbitalum)];
*
primidon (Mysoline);
* bazı antibiyotikler ve özellikle penisilin grubu ilaçlar [benzilpenisilin (Kristapen, Kristasil, Penicillin-G Potasyum); fenoksimetilpenisilin (Cliacil, Penoksil, Pen-Os); prokain benzilpenisilin (Devapen, İecilline, Pencain-K); benzatin penisilin (Benzapen, Depopenisilin); benzil penisilin ve prokain penisilin kombinasyonu (Deposilin, Penadur);flukloksasilin (Flix, Floksin); amoksisilin (Alfoxil, Amoksina, Amoxicil, Helipak, Largopen); ampisilin (Alfasilin, Ampisina, Makrosilin, Penbisin); ampisilin ve fenazopiridin hidroklorür kombinasyonu (Azosilin); ko-amoksilav (Amoklavin, Amoksilav BID, Augmentin, Bioment BID, Croxilex BID, Klamoks BID, Klavunat); ampisilin ve sulbaktam kombinasyonu (Alfasid, Ampisid, Combicid, Duobak, Duobaktam, Duocid, Sulcid); bakampisilin (Bakamsilin, Penbak); piperasilin (Pipraks); piperasilin ve tazobaktam kombinasyonu (Tazocin); Tikarsilin (Timentin); vb. ];
*
griseofulvin Gefulvin Forte.

Desolett ile etkileşen diğer başka ilaçlar da mevcut olabilir. Doktorunuza kullanmakta olduğunuz bütün ilaçlar ve diğer alternatif tıp metotları hakkında bilgi veriniz; bunlar vitaminler, mineraller, bitkisel ürünler ya da başka bir hekim tarafından size verilen ilaçlar hakkında olabilir. Hekiminize danışmadan başka bir ilaç kullanmaya başlamayınız.

Desolett’i Hangi Koşullarda Muhafaza Etmeliyim?

Desolett’i oda sıcaklığında, nem ve ışıktan uzak bir yerde saklayınız.

Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

DESOLETT Tablet ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

UNUTMAYIN! DESOLETT Tablet ve diğer bütün ilaçları çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız; DESOLETT Tablet 'i asla başkalarıyla paylaşmayınız ve DESOLETT Tablet 'i sadece size uygun görüldüğü şekilde kullanınız.

UYARI! İlaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları bu sitede yer alan bilgilerin toplanması ve sunulması konusunda gereken özeni göstermiş ve bu bilgileri güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan edinmiştir. Kullanılan kaynaklar ve güvenilirlik politikası için tıklayınız. Ancak, ilaçpedia.com ve içerik sağlayıcıları sitede yer alan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler, hekimlerin, eczacıların, hemşirelerin veya hasta sağlığıyla ilgili diğer sağlık çalışanlarının bilgi, deneyim, yetenek ve kanaatlerinin yerine geçmeyi değil, tamamlamayı amaçlar. Herhangi bir ilaç veya ilaç kombinasyonuyla ilgili uyarı bulunmaması, bu ilaç veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için veya sizin kişisel koşullarınız için güvenli, uygun ve etkili olduğu fikrini doğurmamalıdır. Doktor ve eczacıların direktiflerine mutlaka uyulmalıdır.

doğum kontrol hapı adet gecikmesi

Adet gecikmesinin sebepleri nelerdir?

Adet gecikmesi beklenen adet tarihinde adetin olmamasıdır. Bu 25 günde bir düzenli adet gören bir kadın için 26. gün ve sonrası olabileceği gibi 35 günde bir düzenli adet gören bir kadın için 36. gün ve sonrası olarak kabul edilebilir. Adet gecikmesinin en sık sebebi gebeliktir. Bu nedenle adet gecikmesi olan her kadında öncelikle gebelik olup olmadığı araştırılmalıdır. Gebelik testlerinin negatif çıkması da gebeliği %100 ekarte etmez. Erken gebelikte düşük gebelik hormonu düzeyleri nedeniyle test negatif çıkabilir. Bu nedenle gerekirse 1 hafta sonra testi tekrarlamak uygundur.

Gebelik ekarte edilirse diğer sebepler araştırılabilir. Adet gecikmesinin pek çok nedeni olabilir. Hormonal faktörler üreme organları ile ilgili sorunler ağır stres ağır egzersizler polikistik over sendromu (PCOS) aşırı zayıflık veya dengesiz beslenme tiroid bezi hastalıkları böbrek üstü bezi hastalıkları hipofizden prolaktin adındaki süt salgılatıcı hormonun aşırı salgılanması adet gecikmesine neden olabilir.

Adetimi geciktirebilir veya öne alabilir miyim?

Bazen beklenen adet kanamasının rastlayacağı tarihler istenmeyen günlere denk gelebilir. Tam evlilik ve balayı günlerine rastlayacak olan ya da tam önceden planlanmış bir tatile (özellikle de yaz tatiline) denk gelen bir adet kanaması ya da yoğun bir iş temposunda oluşacak adet sancıları kadın için bir dezavantaj teşkil edebilir.

Bu durumlarda tabip önerisiyle ve bazen de kendi kendine alınan bazı önlemlerle beklenen adet kanamasının ileri alınması mümkündür. Adet kanamasının senede bir ya da iki kez bu şekilde düzenlenmesinin kadının sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratması teorik olarak mümkün gözükmemektedir. Ancak bunu rutin haline getirmemek gerekir.

Kendi kendine ileri almak

tabipa danışarak doğum kontrol hapı kullanmakta olan kadınlarda bunu yapmak mümkündür. İki kutu arasında normalde verilen ilaçsız bir hafta ara yerine doğum kontrol hapı yeni bir kutuyla adeti geciktirmek istenen süre kadar devam ettirilir. İlaç kesildiğinde bir hafta içerisinde adet kanaması gerçekleşir. Ancak bu yöntemi kullanmadan önce telefonla da olsa mutlaka yine de tabipunuza danışmalı ve önerilerini almalısınız.

tabip önerisiyle adet geciktirmek

Adet kanamasının sebebi menstrüel siklusun 2. yarısında salgılanan progesteron hormonunun kan düzeylerinin düşmesidir (progesteron çekilme kanaması). Progesteron içerikli ilaçlar beklenen adet kanamasından en geç üç gün önce başlanır ve geciktirilmek istenen sürece devam ettirilirse progesteron düzeyleri yüksek kalacağından progesteron çekilme kanaması yani adet olmaz. Adet kanamasına üç günden daha az süre kaldığında ilacın adeti geciktirme olasılığı düşüktür. Bu yöntemi asla eczaneden aldığınız ilaçlarla kendiniz denememelisiniz. Jinekolojik muayene sonrası önerilmesi daha uygundur. Ancak sürekli takipte olduğunuz tabipa danışıp uygun gördüğü taktirde geciktirmek için bu hapları kullanabilirsiniz.

Adet tarihini öne almak

Adet geciktirmeye göre daha zor ve çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanan bir işlemdir. Bir kaç ay öncesinden kullanılmaya başlandığında faydalı olabilir. Onun dışında çok fazla önerilmez. Bu amaçla yine tabip önerisinde olmak kaydıyla doğum kontrol hapı veya progesteronlar kullanılabilir.

Sakınılması gerekenler

Eczaneden veya eş dostun önerisiyle alınan geciktirici ilaçlar. Hormon içerikli ilaçların tabip muayenesi ve onayı olmadan kullanılması istenmeyen bazı yan etkilere yol açabileceğinden bu kolay yol tercih edilmemelidir. Genellikle bu kişiler kısıtlı ve kulaktan dolma bilgilerle yönlendirme yaptığından bu tür yaklaşımlar sonucunda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Adet geciktirme işlemini rutine bindirmek de önerilmez. Senede 2 maksimum 3 defa tabip önerisiyle bu işlem uygulanabilir. Ancak sık aralıklarla uygulandığında hormonal düzensizlikler ve bunun sonucunda düzensiz adet kanamaları ortaya çıkabilir.

Halk arasında söktürücü iğne veya hap olarak bilinen haplar vardır. Maalesef eczanelerin bir kısmından bu tür ilaçlar sorgusuz sualsiz temin edilebilmektedir. Özellikle adet gecikmesi olan kadınların bir kısmı bu iğnelerin gebeliklerini de sonlandırdığına inanıp bunları kullanmaktadır. Gerçekte gebe olan bir kadında bu tür ilaçlarla adetin “söktürülmesi” mümkün değildir. Tam tersi özellikle gebede kullanıldığında bebeğe zararı olabilecek bir ilaç verilmiş olur. Gebeliğin devamı istenmiyorsa bile bu ilaçların kullanımı sakıncalıdır. Çünkü bazen bu ilaçlar sonrası gerçekte adet olmayan lekelenme şeklinde kanamalar olabilir. Hasta bunu adet olarak yorumlarsa istemediği bir gebeliğin devam etmesi ve bunun farkında olmama riski ile karşı karşıya kalır.

tabipunuz size gerekli muayeneleri ve tetkikleri yaptıktan sonra gerekli gördüğü taktirde adet gecikmesi durumlarında adet görmenizi sağlayacak ilaçlar verebilir.

erkek doğum kontrol hapı

ERKEKLER İÇİN DOĞUM KONTROL HAPI

Doğum kontrol haplarının, kadınların sunulmasından yaklaşık40 yıl sonra, Kansas Üniversitesi ve üniversiteye bağlıKansas Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, erkekler için benzerbir doğum kontrol hapı üretmeye çalışıyorlar.Araştırma, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden alınan 7.9 milyondolarlık kaynakla yürütülüyor. Bileşimleri, Kansas Üniversitesi’nin yüksek teknolojiye sahip

laboratuvarlarında test edecek olan araştırmacılar, kadınların 1960’lardan beri kullandıkları doğum kontrol haplarının erkekler üzerinde uygulanması için en az 5 yıl gerekeceğini ifade ettiler. Daha önceden yürütülen 4 yıllık bir çalışmanın devamı niteliğinde olan yeni 5 yıllık araştırma planında, araştırmacılar, erkek farelerde geçici kısırlığa yol açan bir bileşim keşfetmişlerdi. Bu bileşim için patent alan araştırmacılar, şimdi de 6 yeni bileşime ulaşmayı hedefliyorlar.

Öncekiler Hormon Bazlıydı

Çin ve Avrupa’da daha önce erkekler üzerinde denenen doğum kontrol yöntemlerinin hormon bazlı olduğu belirtiliyor. Eastern Virginia Tıp Fakültesi bünyesinde üreme sağlığı araştırmaları yapan Conrad Derneği Başkan Yardımcısı Douglas Colvard, “Daha önceki çalışmalar, hormon bazlı doğum kontrol yöntemlerinin etkili olduğunu ve erkeklerin ilacı bıraktıktan birkaç ay sonra tekrar üretkenlik kazandığını göstermişti. Ancak testosteron enjeksiyonlarının kolesterol seviyesini yükseltmek ve kansere yol açmak gibi yan etkileri endişe verici” dedi.

Yüzbinlerce Bileşim

Kansas’taki araştırmacıların, bu yüzden hormonları etkileyecek bir hap yerine, erkek üretkenliğinde kritik rolü olduğunu belirledikleri bir grup enzimi devre dışı bırakacak kimyasal bileşimler araştırdıkları açıklandı. İşe yarayabilecek 100 binden fazla bileşim seçtiklerini belirten araştırmacılardan Gunda Georg, Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden gelecek 400 bin bileşimin de test edileceğini söyledi. Araştırmacılar, bileşimlerin sayısı azaltıldıkça, bileşimlerin enzimlerle nasıl bir araya geldiklerini görmek için moleküler düzeyde çalışma yürütecekler. En iyi bileşimlerin Kansas Tıp Fakültesi’ne gideceğini ve orada fareler üzerinde deneneceğini açıklayan üreme biyoloğu Joseph Tash, “Bu testlerde bileşimlerin etki ve güvenliğinin test edilmesinin yanısıra kullanmayı bıraktıktasonra yeniden üretkenliğin kazanılıp kazanılamayacağı da gözlemlenecek” diye konuştu.

erkekler için doğum kontrol hapı

Erkekler de hapı yutacak
Beyler için doğum kontrol hapı geliştirildi. Üstelik istenmeyen gebeliği yüzde 99 engelliyor!


Bilim adamları erkekler için doğum kontrol hapı geliştirdi. İstenmeyen gebeliği önlemede yüzde 99 başarı sağlayan hap hakkında yapılan araştırmada ise doğum kontrol hapı halktan geçerli not alamadı

AMERİKAN Bioqual ilaç firması erkekler için doğum kontrol hapı geliştirildi. Her gün alınan hormonsuz doğum kontrol hapı istenmeyen gebeliği önlüyor. Üstelik erkeklerin üretkenliğine zarar vermiyor. Başka bir deyişle hapın kullanılmadığı gün doğum kontrolüne de son verilmiş olunuyor. İngiltere Sheffield Üniversitesi’nden İngiliz Doğum Derneği Sekreteri Allan Pacey erkek doğum kontrol hapının kadınlarınkinden çok daha zararsız olduğunu açıkladı.

YAN ETKİSİ YOK

PACEY, ‘Hap hem etkin hem de zararsız olmasına rağmen yaptığımız araştırmalar çiftlerin bu yönteme diğerleri kadar talep etmeyeceğini gösterdi. Kadınlar hap kullanma konusunda eşlerine güvenmiyor. Erkekler ise uzun vadede hapın kısırlığa neden olacağını düşünüyor’ dedi. Maymunlar üzerinde test edilen ilaç kullanıldıktan kısa süre sonra sperm üretimini bloke ediyor. İçeriğinde hormon bulunmayışı yüzünden hiçbir yan etkisi olmadığı saptanan ilaç önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

yaz doğum kontrol hapı

Doğum kontrol hapı ileride hamileliği zorlaştırır mı?
Yazar: admin Çarşamba, Ağustos 18th 2010. Kategori: Cinsel Sağlık, Kadın Sağlığı

Soru:

Doğum kontrol hapı ileride hamile kalmamı zorlaştırır mı?
28 yaşında, 1 yıldır evli bir kadınım. Evliliğimizin başından beri doğum kontrol hapıyla korunuyorum. Ancak çevremden haplarla ilgili hep olumsuz şeyler duyuyorum ve bebeğimin olmamasından korkuyorum. Ayrıca bir süredir vajinamda yoğun kaşıntı var ve eşimle ilişkiye girdiğimizde acı duyuyorum. Sanki yara var gibi hissediyorum. Bir keresinde hafif bir kanamam da oldu. Ne önerirsiniz?
Cevap:

Doğum kontrol hapları için pek çok şey söylenebilir ama bunların çoğu faydasının daha fazla olduğu yönündedir. Doktorunuz bu ilaçları önerdiyse kullanmaktan vazgeçmeyin, zira iki sene kadar kullanırsanız yumurtalık kanserinden ciddi olarak koruyucu etkisi var. Akıntı ve kaşıntı meselesine gelince, hemen muayene olmalısınız. Tahliller yapılarak hastalığın nedeni anlaşıldıktan sonra eşinizle beraber tedavi olmanız gerekiyor. Bu süre içinde (tedavi bitene kadar) ilişkide de bulunmazsanız iyi olur.

doğum kontrol hapı bıraktıktan sonra adet

Doğum kontrol hapını bırakınca adet görmüyorum


SORU:

18 yaşındayım ve 4-5 senedir adet düzensizliğim var. Kaç defa kan testi yaptırdım, bir şey çıkmıyor. Doktor doğum kontrol hapı veriyor. Hapı bırakınca adet görmüyorum. 15 gün önce doktora gittim, Yasmin adlı bir hap verdi. Kullanmaya başladım. Hap kullanmak istemiyorum. Bu hapların yan etkisi olarak kilo alıyorum. Yan etkilerini nasıl azaltabilirim?

CEVAP:

Doğum kontrol hapları mutlaka kilo yapar diye bir kural yok. İçindeki hormon miktarı değişik olan birçok ilaç var. Doktorunuza danışırsanız belki ilacınızı değiştirerek sizi rahatlatabilir. Bu ilaçların uzun süre kullanılması tansiyon üzerinde bazen oynamalara neden olabiliyor. Belirli aralarla karaciğer fonksiyon testlerinin kontrolünde de yarar var. Bu ilaçların pıhtılaşma faktörleri üzerine de etkileri olabiliyor. Kontrol altında kullanıldığında doktorunuz size gerekli uyarıları yaparak ilacı güvenle kullanmanızı sağlayacaktır.
0

ilişkiden sonra doğum kontrol hapı

İlişki sonrası doğum kontrolü

admin

dogumDoğum kontrolü nedir?

Doğum kontrolü (aile planlaması) bir çiftin istediği zaman ve istediği sayıda çocuk sahibi olmasıdır. Kontrolsüz, birbirini takip eden doğumlar, çok sayıda çocuk sahibi olmak ve istenmeyen gebeliklerin kürtaj ile sonlandırılması anneye fiziksel ve psikolojik zarar verir.

İdeal bir korunma yöntemi nasıl olmalıdır?

İdeal bir doğum kontrol yöntemi:

Eşlerin ikisinde benimsediği bir yöntem olmalı
Gebeliği kesin olarak önlemeli
Sağlığa zarar vermemeli
Uygulaması kolay olmalı
Maliyeti düşük olmalı
Çiftler bu yöntemi kullanırken kendilerini rahat hissetmeli

Doğum kontrol yöntemini seçilirken hekime başvurmak gerekir mi?

Hangi doğum kontrol yönteminin size uygun olduğunu belirlerken mutlaka hekime başvurmanız gerekir. Yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız, sağlık durumunuz, üreme organlarınızın durumu, aileniz ve sizin tıbbi öykünüz beraberce değerlendirilerek sizin için uygun olabilecek doğum kontrol yöntemleri önerilir.

Doğum kontrol hapları

Doğum kontrol hapı nedir?

Kombine doğum kontrol hapları günde bir kez alındığında gebeliği önleyen, östrojen ve progesteron hormonlarını içeren preparatlardır.

Kombine doğum kontrol haplarının etki mekanizması nedir?

Doğum kontrol hapları;

Ovulasyonu (yumurtlamayı) engelleyerek gebeliği önler. Hapların içerdiği östrojen (kadınlık hormonu) FSH ve LH hormonlarının beyinden salınmasını engelleyerek yumurtlamayı önlerken, progesteron hormonu yumurtanın çatlamasını tetikleyen LH hormonunun beyinden salınımını baskılar.

Endometrium olarak adlandırılan rahmin iç tabakasının yapısını değiştirerek embryonun (döllenmiş yumurtanın) rahme tutunması engeller.
Hapların içerdiği progesteron rahim ağzındaki salgının koyulaşmasına neden olarak spermlerin yukarı doğru yüzmelerini engeller.

Doğum kontrol haplarının koruyuculuğu ne kadardır?
Düzenli kullanıldığında doğum kontrol haplarının koruyuculuğu %99.9 dur. Cerrahi kısırlaştırma yöntemlerinden sonra en güvenilir doğum kontrol yöntemidir.

Doğum kontrol hapları nasıl kullanılır?

Doğum kontrol hapları çoğunlukla 21 tanedir. Adet kanamasının başlaması ile ilaca başlanır. İlacın paketi üzerinde gösterilen sıra ile her gün bir hap alınır. İlacın her gün aynı saatte alınmasına dikkat edilmelidir. Haplar bittikten birkaç gün sonra adet kanaması başlar. Hapların kullanımına 7 gün ara verildikten sonra tekrar başlanılmalıdır.

Doğum kontrol haplarını kullanırken nelere dikkat edilmeli?

İlaca adet kanamasının başlamasından sonra ilk yedi gün içinde başlanmalı.
İlaç her gün yaklaşık aynı saatte alınmalı.
Her sabah bir gün öncesinin ilacının alınıp alınmadığı kontrol edilmeli.
Doğum kontrol hapı kullanırken alınan diğer ilaçlar doktora danışılmalı.
Doğum kontrol hapı kullanırken sigara içilmemeli.
Her yıl jinekolojik muayene, smear incelemesi (rahim ağzından alınan sürüntü örneğinin patolojik incelemesi) ve meme muayenesi yapılmalı.
İlk ay ara kanama olursa normal karşılanmalı. Fakat ara kanama 2. ayda tekrarlarsa ilaç kesilerek doktora başvurmalıdır.

Doğum kontrol hapları hangi durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır?

Tromboflebit gibi pıhtılaşma problemleri ve damar hastalıkları
Kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon
Karaciğer tümörleri ve aktif karaciğer hastalığı
Meme kanseri
Anormal vajinal kanama
Gebelik veya gebelik şüphesi
35 yaşın üzerinde ve sigara içen kadınlar
Doğum kontrol haplarının kullanılmasının sakıncalı olabileceği diğer durumlar nelerdir?
Orak hücreli anemi
Böbrek yetmezliği
Doğum sonrası ilk altı hafta
Diabet (şeker hastalığı)
Planlı cerrahi işlemler öncesi
Epilepsi
Safra kesesi hastalıkları ve tıkanıklığa bağlı sarılık
Aşırı sigara tüketimi (günde 20 ve daha fazla sigara)
Migren baş ağrıları

Doğum kontrol haplarının ne gibi yan etkileri vardır?

Doğum kontrol hapları bulantı, baş ağrısı, ara kanama, adet kanamasında azalma, deride lekelenme, göğüslerde ağrı ve dolgunluk, kilo artışı, mizaç değişikliği ve depresyon gibi yakınmalara yol açabilir. Bu yakınmaların bir kısmı birkaç ay içinde azalır. Yakınmalar ortaya çıktığında hekime bildirilmelidir.

Doğum kontrol hapları hakkındaki yanlış inanışlar nelerdir?

Doğum kontrol haplarının doğumsal anomalilere, kısırlığa, cinsel yetersizliğe, vücutta irileşmeye neden olduğu ve kullanımdan sonra bir süre ara verilmesi gerektiği inanışı doğru değildir.

Doğum kontrol hapı kullanılmasının rahim, yumurtalık ve meme kanseri ile ilişkisi var mıdır?

Yapılan çalışmalar doğum kontrol hapı kullanılmasının rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma ihtimalini azalttığını göstermiştir. Yapılan bazı çalışmalar 5 yıl ve daha uzun süre doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda, rahim ağzı ve meme kanseri görülme sıklığının arttığını göstermiştir. Bu bulgular kanıtlanamadığı için bu konuda yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Doğum kontrol hapı kullanırken gebe kalınması bebeğin gelişimini olumsuz etkiler mi?
Doğum kontrol hapı ile korunan kadınların hapları kullanmaya devam ederken veya kestikten hemen sonra gebe kalmaları, bebeğin sağlığını olumsuz etkilemez. İlacı bıraktıktan sonra ilk ay içinde gerçekleşen gebeliklerde ikiz görülme ihtimali fazladır.

Doğum kontrol hapı kullanılması ileride elde edilecek gebeliklerin düşükle sonlanma ihtimalini arttırır mı?

Doğum kontrol hapı kullanmış kadınlarda düşük ve ölü doğum yapma riski daha azdır. Doğum kontrol hapı ile korunan kadınlarda ileride elde edilecek gebeliklerde anomalili bebek (anormal bebek) doğurma riski de artmaz.

Emziren kadınların doğum kontrol hapı kullanmasında sakınca var mıdır?

Doğum kontrol haplarının sütün miktarını ve besin değerini azalttığı gösterilmiştir. Doğum sonrası doğum kontrol hapı kullanan annelerde emzirme süresinin de kısaldığı düşünülmektedir. Emzirirken doğum kontrol haplarının kullanılmasıyla ilgili diğer bir kaygı da içerdikleri hormonların bebeğe geçerek zarar verme ihtimalidir, fakat bu doğrulanamamıştır. Bu dönemde minipill olarak adlandırılan sadece progestin içeren hapların kullanılması önerilir.

Doğum kontrol hapları enfeksiyonlara karşı korur mu?

Doğum kontrol haplarını 12 aydan fazla kullanan kadınlarda pelvik inflamatuvar enfeksiyonların (karın içine yayılan genital enfeksiyonların ) görülme sıklığının azaldığı saptanmıştır. İlacın etkisi ile koyulaşan rahim ağzı salgısı mikropların vajinadan rahme ve daha yukarı doğru ilerlemesini önler. Doğum kontrol haplarının cinsel temas yolu ile bulaşabilen enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi yoktur.

Doğum kontrol haplarının koruyuculuğu ne zaman başlar?

Hapın kullanımına adetin ilk günü başlanırsa hapın koruyuculuğu o ay (adet siklusu) başlar. Doğum kontrol hapı kullanımına daha geç başlanıldığında o adet siklusu boyuncu prezervatif gibi ek korunma yöntemleri uygulanmalıdır.

Doğum kontrol hapı kullanırken hap içilmesi unutulduğunda ne yapılmalıdır?

Eğer tek bir hapın alınması unutulmuşsa en kısa zamanda unutulan hap içilmeli ve takip eden haplara normal sırası ile devam edilmelidir. Bu durumda ek bir doğum kontrol yöntemi uygulanmasına gerek yoktur.

Eğer ilaç kullanımının ilk iki haftası içinde arka arkaya 2 gün hap alınması unutulursa takip eden iki gün ikişer tane hap alınır ve 7 gün prezervatif gibi ek bir doğum kontrol yönteminin kullanılması önerilir.

Eğer ilacın üçüncü haftasında iki hap veya herhangi bir zamanda ikiden fazla hap kullanılmazsa yeni paket ilaca başlanmalı ve bir hafta boyunca ek bir doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır.

Doğum kontrol hapı kullanılmasının faydaları nelerdir?

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda kürtaj ve cerrahi sterilizasyona gerek kalmaz. Rahim ve yumurtalık kanseri daha az görülür ve dış gebelik riski azalır. Adet kanamaları düzenli ve daha az ağrılıdır. Adet kanamaları azalır ve anemi (kansızlık) daha az görülür. Yumurtalık kanallarının iltihabı, endometriozis (karın içine kanamalar yapan bir kadın hastalığı), yumurtalık kistleri, iyi huylu meme hastalıkları, damar sertliği ve eklem romatizmasına daha az görülür ve kemik yoğunluğu artar.

Doğum kontrol haplarının tedavide kullanıldığı durumlar var mıdır?

Adet dışı düzensiz kanamalar ve adet düzensizlikleri, adet ve yumurtlama ağrısı, sivilce ve aşırı tüylenme, hormon eksikliğine bağlı adet görememe, adet öncesi gerginlik sendromu, yumurtalık kistlerinin tedavisi ve endometriozisden korunma amacı ile doğum kontrol hapları kullanılabilir.

İlişki sonrası doğum kontrolü

Acil doğum kontrolü ne demektir?

Doğum kontrolü olmadan gerçekleşen cinsel ilişkiyi takiben uygulanan doğum kontrol yöntemidir. Cinsel ilişki sonrası ilk 72 saat içinde yüksek doz kombine doğum kontrol hapları veya yüksek doz progestin içeren hapların alınması ile gebeliğin gerçekleşmesi önlenir. İlacın ikinci dozu ilişki sonrası alınan ilk dozdan 12 saat sonra alınmalıdır.

İlişki sonrası kullanılan doğum kontrol haplarının avantajları nelerdir?

İlişki sonrası kullanılan doğum kontrol hapları güvenilir, etkili ve kullanımı kolay olan ilaçlardır. Adet siklusunun herhangi bir döneminde kullanılabilen bu haplar kolaylıkla elde edilebilir. Acil doğum kontrolü düşüğe neden olmaz ve mevcut gebeliğe zarar vermez.

Acil doğum kontrolü için kullanılan hapların yan etkileri nelerdir?

Bu hapları kullanan kadınlarda bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk ve göğüslerde gerginlik görülebilir.

Hormon implantları ve enjeksiyonları

Hormon implantları (norplant) nelerdir?

Hormon implantları derinin altına yerleştirilen yumuşak kapsüllerdir. İmplantlar progesteron hormonu salarak yumurtlamayı önler ve beş yıl boyunca koruma sağlar. Doğum kontrol hapları kullanması sakıncalı olan kadınlarda implantları da kullanmaması gerekir. İmplantları kullanırken yıllık jinekolojik muayene, Pap smear testi ve meme muayenesi yapılmalıdır.

Norplant’ın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Norplant güvenilir, etkin, devamlı ve çok fazla uğraş gerektirmeyen bir doğum kontrol yöntemidir. İstenildiği anda vazgeçilebilir ve doğumdan hemen sonra yerleştirilebilir. Bütün bu avantajların yanında Norplant, vakaların %80’inde ilk yıl içinde adetlerin kesilmesine neden olur. Norplant’ın yerleştirilmesi ve çıkartılması için cerrahi bir işlem gerekir. Bu, yöntemin maliyetini artırmanın yanında enfeksiyon, kanama ve allerjik reaksiyon gibi cerrahi riskler taşır. Bazı bayanlar Norplant’ın cilt altından belli olmasından rahatsız olabilir.

Hormon enjeksiyonları nelerdir?

Ayda bir veya üç ayda bir uygulanan ve progesteron hormonu içeren hormon enjeksiyonları uzun etkili korunma sağlayan doğum kontrol yöntemidir. Bir yıldan daha uzun süre kullanıldığında adetlerin kesilmesine neden olabilen hormon enjeksiyonları ileride çocuk sahibi olmayı düşünen kadınlara önerilmez. Doğum kontrol haplarını kullanması sakıncalı olan kadınların bu enjeksiyonları da kullanmamaları gerekir.

Hormon enjeksiyonlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Hormon enjeksiyonları kullanımı kolay, güvenilir, etkin ve östrojen hormonuna bağlı yan etkilerin görülmediği doğum kontrol yöntemidir. Bu enjeksiyonlar, adet düzensizliklerine, kilo alınmasına ve psikolojik gerginliğe yol açabilir. İstenildiğinde bırakılamaması da bu yöntemin bir diğer dezavantajıdır.

Rahim içi araç

Rahim içi araç (spiral) gebeliği nasıl önlerler?

Değişik şekillerde ve boyutlardaki rahim içi araçlar saf plastik veya bakırlı olabilir. Spiralin son yıllarda hormon salan tipleri de üretilmiştir. Spiral rahim içinde yabancı bir cisim gibi reaksiyon oluşturur. Bu reaksiyon sonucunda rahim içinde spermleri öldüren bir ortam oluşur. Böyle bir ortam aynı zamanda tüplerin içini de etkileyerek yumurtanın döllenmesini engeller. Döllenme gerçekleşse bile rahim içindeki ortam döllenmiş yumurtanın yerleşmesini engelleyerek gebeliği önler. Koruyuculuk oranı %97-99 dur.

Hormonlu rahim içi araç kullanılmasının ek avantajları nelerdir?

Hormonlu rahim içi araçlar rahim ağzı salgısını yoğunlaştırarak, tüplerin hareketliliğini azaltarak ve sperm yumurta ilişkisini bozarak ek bir koruma sağlar. Son yıllarda üretilen gestagen hormonu içeren tipleri progesteron hormonu içeren tiplerine (1 yıl) göre daha uzun süre (5 yıl) kullanılabilir. Bu tip rahim içi araçlarda kilo alma, baş ağrısı, uzun süren ve ağrılı kanama gibi yakınmalar en aza indirilmiştir.

Rahim içi araç nasıl uygulanır, nelere dikkat edilmelidir?

Rahim içi araç adetin 3.- 4. günü rahme yerleştirilir. Birkaç dakika süren bu işlem sırasında nadiren ağrı hissedilir. Jinekolojik muayeneyi takiben rahim ağzı bir solüsyon ile temizlenerek dezenfekte edilir. Rahim ağzı bir aletle sabitleştirilerek spiral rahim kanalından içeri yerleştirilir. Enfeksiyon gelişmesini engellemek için antibiyotik kullanılabilir. Eğer genital organlarda enfeksiyon varsa spiral enfeksiyon tedavi edildikten sonra takılmalıdır.
Rahim içi aracın avantajları nelerdir?
Rahim içi araç takıldığı andan itibaren gebeliği önler ve sekiz yıla kadar koruma sağlar. İstendiğinde hemen çıkartılabilen rahim içi araçlar yenisi ile değiştirilebilir, çıkartıldıktan hemen sonra gebe kalınabilir. Rahim içi araçlar cinsel ilişkiyi ve emzirmeyi etkilemez, ekonomiktir ve yan etkisi azdır.

Rahim içi aracın dezavantajları nelerdir?

Rahim içi araç kullananlarda kasık ağrısı, vajinal akıntı, ara kanamalar görülebilir. Adet kanamalarının miktarı artar ve kanama uzun sürebilir. Uygulaması ve çıkartılması ağrılı olabilir. Cinsel temas yoluyla bulaşan enfeksiyonları önlemez. Üreme organlarında enfeksiyon görülme sıklığı artar.

Rahim içi araç ne zaman çıkartılmalıdır?

Yakınmalar artarsa, üreme organlarında tekrarlayan enfeksiyonlar görülürse, rahim içi araç yer değiştirirse veya rahim ağzında kanser şüphesi varsa rahim içi araç çıkartılmalıdır.
Rahim içi aracın iplerini hissedebilir miyim?
Rahim içi aracın ipleri rahim ağzından dışarı doğru uzanır, bu ipleri dokunarak kontrol edebilirsiniz.

Bariyer metotları

Bariyer metotları nedir?

Bariyer metotları spermin rahim içine girmesini engelleyen yöntemlerdir. Bazı çiftler diyafram, prezervatif gibi bariyer yöntemlerini kullanmayı tercih eder. Doğru uygulandığında bariyer metotları %96-97 oranında koruma sağlar.

Diyafram nasıl kullanılır?

Lateksten oluşan diyafram, ilişkiden 1 saat önce rahim ağzını kapatacak şekilde yerleştirilmelidir. Spermisid olarak adlandırılan sperm öldürücü kimyasallar ile muamele edilen diyafram tiplerinin koruyuculuğu daha fazladır. En büyük problem diyaframın bir uzman yerine kadının kendisi tarafından yerleştirilmesidir, istenmeyen gebelikler çoğunlukla yanlış yerleştirmeye bağlı olarak gerçekleşir.

Prezervatif ile korunma nasıl sağlanır?

Prezervatif erkeklerin kullandığı, ilişki sırasında penise geçirilen ince lastik bir kılıftır. Meninin vajinayla temasını önler. Bazı prezervatifler sperm öldürücü kimyasallar ile muamele edilmiştir. Koruyuculuğu %97’e ulaşan prezervatif ilişki sonrasında kontrol edilmelidir. Yırtılma veya çıkma söz konusu olduğunda ek bir doğum kontrol yöntemi için hekime baş vurulmalıdır.

Prezervatifin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kullanımı kolay, ucuz ve güvenilir olan prezervatif en önemli avantajı cinsel temas yolu ile bulaşan enfeksiyonlara karşı korunma sağlamasıdır. Prezervatif kullanımının bilinen tek yan etkisi bazı kadınlarda oluşan hafif alerjik reaksiyonlardır. Kauçuk, pudra veya kayganlaştırıcı maddelere karşı alerjik reaksiyon görülebilir. Hiç çocuğu olmayan çiftlerin uygulayabileceği güvenilir bir yöntemdir.

Spermisidler (sperm öldürücüler) nelerdir?

Her ilişkiden önce vajinaya uygulanan spermisidlerin jel, krem, granül, köpük, ovül ve tablet formları vardır. Çok güvenilir olmayan bu ürünler diğer yöntemlerin etkisini arttırmak için kullanılır.

Takvim yöntemi

Takvim yöntemi nasıl uygulanır?

Güvenilir olmamasına ve önerilmemesine rağmen en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Gebe kalma olasılığının bulunduğu günlerde cinsel ilişkiye girmekten kaçınarak uygulanan bir yöntemdir. Adet siklusları çok düzenli olan kadınlarda bir adet siklusunda ovulasyondan (yumurtlamadan) önceki ve sonraki yedi gün risklidir. Yumurtlama iki adet kanamasının tam ortasında 13-15. günlerde gerçekleşir. Düzenli adet siklusları olan bir kadın adet kanamasının başlangıcından itibaren 6-22 günler arasında toplam 16 günü riskli kabul edebilir.

Ovulasyonun (yumurtlamanın) gerçekleştiği nasıl anlaşılır?

Vücut sıcaklığını ölçmek, rahim ağzı salgısındaki değişiklikler, vücuttaki hormonal dalgalanmayı gösteren testler ve ovulasyon ağrısı ile ovulasyonun gerçekleşip gerçekleşmediği anlaşılabilir. Fakat ovulasyon gününü belirleyerek o günlerde cinsel ilişki de bulunulmaması güvenilir bir yöntem değildir.

Sterilizasyon yöntemleri

Sterilizasyon (kısırlaştırma) yöntemleri nelerdir?

Kadında üreme kanallarının (fallop tüpleri), erkekte ise sperm kanalının bağlanmasıdır. Gelişmiş toplumlarda çiftlerin yaklaşık %24’ü doğum kontrol yöntemi olarak cerrahi sterilizasyonu seçmektedir. Düşünülenin aksine çoğunlukla geri dönüşü mümkün olan bir yöntemdir. Geri dönüş ameliyatları başarılı olmayan vakalar çocuk sahibi olmak istediklerinde, tüp bebek veya mikroenjeksiyon tedavisi ile bebek sahibi olabilir.

Kadınlarda tüplerin bağlanması nasıl gerçekleştirilir?

Günümüzde bu işlem çoğunlukla laparoskopik (kansız-bıçaksız ameliyat) olarak gerçekleştirilir. İşlem yaklaşık 20 dakika sürer ve hasta aynı gün evine dönebilir. Laparoskopi karın içi organların direk görüntülenmesine imkan verdiğinden mevcut bazı hastalıkların da aynı zamanda teşhis ve tedavisine olanak sağlar. Tüplerin bağlanmasının cinsel yaşam ve adet siklusları üzerinde hiçbir yan etkisi yoktur. Koruma etkisi hemen başlar ve güvenilirliği %99.8 dir. Genellikle 35 yaşın üzerinde ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olmuş kadınlara önerilen cerrahi sterilizasyon çiftin birlikte onayı alındıktan sonra yapılır.

Erkeklerde kısırlaştırma nasıl yapılır?

Vazektomi olarak adlandırılan ve sperm kanalının bağlandığı sterilizasyon (kısırlaştırma) işlemi kadında tüplerin bağlanmasına göre daha güvenilir (%99.9), daha kolay ve daha ekonomik bir yöntemdir. Lokal anestezi altında ürolog tarafından yapılan bu işlem 10-15 dakika sürer ve komplikasyon oranı çok düşüktür. Vazektominin erkek cinsel sağlığı üzerine herhangi bir olumsuzluk etkisi yoktur.

Doğum sonrası korunma yöntemleri

Emziren kadınların gebe kalmadığı düşüncesi doğru mudur?

Emziren kadınlarda süt hormonu olarak bilinen prolaktin düzeyi yükselir. Bu hormon ovulasyonu (yumurtlamayı) baskılayarak doğum kontrolünü sağlar ve yeni doğum yapmış anneyi gebelikten korur. Emzirme süreklilik kazanmadığında veya emzirmeye rağmen kan prolaktin düzeyi düştüğünde yumurtlama ve gebelik gerçekleşir. Emzirmenin koruyuculuğuna güvenilmez ve doğum kontrol yöntemi olarak önerilmez.

Doğum sonrası hangi doğum kontrol yöntemi kullanılmalıdır?

Bebeğini emzirmeyen anneler doğum kontrol hapı kullanabilir.
Bebeğini emziren anneler düşük doz progestin içeren doğum kontrol hapları kullanabilir.
Rahim içi araç doğumdan 3 ay sonra takılabilir.
Prezervatif loğusalık döneminden sonra ilk cinsel ilişkiden itibaren kullanılabilir.
Daha fazla çocuk istemeyen çiftler cerrahi sterilizasyon yöntemlerini tercih edebilir.